Per la restitució de la placa dedicada al mestre Ripoll que havia a la plaça del mercat de Russafa de València (2016)

En 1906, l’Ajuntament de València va dedicar la plaça del mercat de Russafa al mestre Ripoll, l’última víctima de la Inquisició, executada per les seues creences deístes a València en 1826. I així es va denominar fins 1940, any en què el règim franquista la va retirar. Arran de la jornada reivindicativa del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència que va tindre lloc a Torrent en desembre de 2015, va ser presentada a l’Ajuntament de València una sol∙licitud de restitució en nom dels col∙lectius participants, entre ells Cullera Laica.

D’ençà, junt a altres col∙lectius, ens hem reunit amb els responsables de l’Ajuntament de València, i hem participat en la confecció del disseny i en la redacció del text que figurarà en la placa recordatòria. En febrer de 2017, l’alcalde Joan Ribó, va informar formalment que l’Ajuntament de València subscriu la iniciativa, anuncià que es posarien en contacte per a concretar la data de restitució, i agraeix la llavor realitzada en defensa de la llibertat de consciència i de recuperació de la memòria. Des de Cullera Laica proposàrem que l’acte de restitució siga el 9 de desembre de 2017, amb motiu de la reivindicació del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciencia.

No és la única iniciativa de Cullera Laica relacionada amb la figura de Cayetano Ripoll. En maig de 2015, en col∙laboració amb l’Associació d’Alumnes del Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) de Cullera vam projectar el documental “Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana”, de l’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL), dins del cicle “Cinema i lliurepensament”. En març de 2016, junt a altres col∙lectius, també vam sol∙licitar a l’Ajuntament de València que erigira un monument en memòria seua al lloc on va ser executat: la plaça del Mercat de Valencia. I en desembre de 2016, Cullera Laica va sol∙licitar a l’Ajuntament de Múrcia que tinguera a bé substituir el nom de l’actual carrer de l’arquebisbe Simón López per altre digne de la ciutat, per la responsabilitat del clergue en l’execució del mestre Ripoll.

Cullera Laica, 4 de juny de 2017.

Última actualització: 12 de juny de 2017.

Por la restitución de la placa dedicada al maestro Ripoll que había en la plaza del mercado de Russafa de València (2016)

En 1906, el Ayuntamiento de Valencia dedicó la plaza del mercado de Ruzafa al maestro Ripoll, la última víctima de la Inquisición, ejecutada por sus creencias deístas en Valencia en 1826. Y así se denominó hasta 1940, año en que el régimen franquista la retiró. A raíz de la jornada reivindicativa del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia que tuvo lugar en Torrent en diciembre de 2015, se presentó al Ayuntamiento de Valencia una solicitud de restitución en nombre de los colectivos participantes, entre ellos Cullera Laica.

Desde entonces, junto con otros colectivos, nos hemos reunido con los responsables del Ayuntamiento de Valencia, y hemos participado en la confección del diseño y en la redacción del texto que figurará en la placa recordatoria. En febrero de 2017, el alcalde Joan Ribó, informó formalmente que el Ayuntamiento de Valencia suscribe la iniciativa, anunció que es pondrían en contacto para concretar la fecha de restitución, y agradeció la labor realizada en defensa de la libertad de conciencia y de recuperación de la memoria. Desde Cullera Laica propusimos que el acto de restitución sea el 9 de diciembre de 2017, con motivo de la reivindicación del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.

No es la única iniciativa de Cullera Laica relacionada con la figura de Cayetano Ripoll. En mayo de 2015, en colaboración con la Asociación de Alumnos del Centro Público Municipal de Formación de Personas Adultas (FPA) de Cullera proyectamos el documental “Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana”, de la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores (AVALL), dentro del ciclo “Cine y librepensamiento”. En marzo de 2016, junto con otros colectivos, también solicitamos al Ayuntamiento de València que erigira un monumento en memoria suya en el lugar en que fue ejecuado: la plaza del Mercado de Valencia. Y en diciembre de 2016, Cullera Laica solictó al Ayuntamiento de Murcia que tuviera a bien sustituir el nombre de la actual calle del Arzobispo Simón López por otro digno de la ciudad, por la responsabilidad del clérigo en el ejecución del maestro Ripoll.

Cullera, 4 de junio de 2016.

Última actualización: 12 de junio de 2017.