Per un lèxic laic: patró/patrona (2015).

Segurament, totes les persones volen expressar-se d’acord amb les seues conviccions i el seus principis ètics. No obstant, moltes vegades, inadvertidament, utilitzem el llenguatge de manera inadequada, dient coses que en realitat ni pensem ni voldríem dir. Un cas paradigmàtic és l’ús d’expressions confessionals d’una manera que suposen una contradicció amb els postulats racionalistes i laïcistes, que tenen com a fonaments la raó i la independència de tota confessió religiosa.
Doncs bé, arran d’un acord assembleari d’octubre de 2015, Cullera Laica ha començat a desenvolupar la idea de realitzar una guia per a un llenguatge laic, que puga servir per a tothom, però especialment als ciutadans i ciutadanes que ostenten responsabilitats públiques, a fi que el seu exercici estiga d’acord amb el caràcter aconfessional que, d’acord amb la Constitució, ha de tindre l’Estat. Com exemple de la iniciativa, Cullera Laica, després de fer la corresponent introducció justificativa, va presentar el següent text en la Jornada que va tindre lloc a Torrent el 12 de desembre de 2015 amb motiu del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència. El text correspondria a l’entrada “patró/patrona” de l’esmentada guia. Diem “correspondria” perquè es tracta d’un projecte en via de desenvolupament i obert, de manera que totes les aportacions que es puguen fer per a millorar-lo són benvingudes:

Cullera Laica, febrer de 2016

“patró / patrona
Un patró o patrona és un sant, santa o advocació mariana que suposadament protegeix una església, un poble, un barri, una congregació o una activitat. “Celebren les festes de la patrona del poble”. (A partir del Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmica Valenciana de la Llengua*).
Des d’una perspectiva laicoracionalista, l’ús dels termes patró o patrona presenta dues objeccions, una d’ordre epistemològic (concernent la veracitat de les creences) i altra d’ordre ètic (concernent als principis morals). En efecte, per una banda, el coneixement científic no reconeix que cap sant, santa o advocació mariana puga protegir cap església, poble, barri, activitat o res de res. A més, l’evidència quotidiana ha desmentit eixos patronatges: esglésies incendiades, barris inundats, pobles saquejats… I per l’altra banda, la creença en patrons i patrones és pròpia de persones i grups amb creences catòliques, no de persones i grups amb conviccions atees, agnòstiques, de distintes religions o cristianes no-catòliques, les quals deuen ser considerades.
No obstant això, el terme es pot emprar adientment si es relativitza, limitant-lo a les creences catòliques: per exemple, parlant de patró canònic, patrona canònica, patró segons les creences catòliques, etc. O bé, substituint-lo per denominacions alternatives científicament i confessionalment neutres, moltes vegades d’origen popular, tals com la Moreneta, la Geperudeta, etc.

Cullera Laica, desembre de 2015″

Por un léxico laico: patrón/patrona

Seguramente, todas las personas quieren expresarse de acuerdo con sus convicciones y sus principios éticos. Sin embargo, muchas veces, inadvertidamente, utilizamos el lenguaje de manera inadecuada, diciendo cosas que en realidad ni pensamos ni querríamos decir. Un caso paradigmático es el uso de expresiones confesionales de una manera que suponen una contradicción con los postulados racionalistas y laicistas, que tienen como fundamentos la razón y la independencia de toda confesión religiosa.

Pues bien, a raíz de un acuerdo asambleario de octubre de 2015, Cullera Laica ha comenzado a desarrollar la idea de realizar una guía para un lenguaje laico, que pueda servir para cualquier persona, pero especialmente a los ciudadanos que ostentan responsabilidades públicas a fin de que su ejercicio esté de acuerdo con el carácter aconfesional que, de acuerdo con la Constitución, debe tener el Estado. Como ejemplo de la iniciativa, Cullera Laica, después de hacer la correspondiente introducción justificativa, presentó el siguiente texto en la Jornada que tuvo lugar en Torrent el 12 de diciembre de 2015 con motivo del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. El texto correspondería a la entrada “patrón / patrona” de dicha guía. Decimos “correspondería” porque se trata de un proyecto en desarrollo y abierto, de manera que todas las aportaciones que se puedan hacer para mejorarlo son bienvenidas:

Cullera Laica, febrero de 2016

“Patrón / patrona

Un patrón o patrona es un santo, santa o advocación mariana que supuestamente protege una iglesia, un pueblo, un barrio, una congregación o una actividad. “Celebran las fiestas de la patrona del pueblo”. (A partir del Diccionari Normatiu Valencià de la Acadèmia Valenciana de la Llengua*).

Desde una perspectiva laicoracionalista, el uso de los términos patrón o patrona presenta dos objeciones, una de orden epistemológico (concerniente a la veracidad de las creencias) y otra de orden ético (concerniente a los principios morales). En efecto, por un lado, el conocimiento científico no reconoce que ningún santo, santa o advocación mariana pueda proteger ninguna iglesia, pueblo, barrio, actividad o nada de nada. Además, la evidencia cotidiana desmintió esos patronazgos: iglesias incendiadas, barrios inundados, pueblos saqueados … Y por el otro lado, la creencia en patrones y patronas es propia de personas y grupos con creencias católicas, no de personas y grupos con convicciones ateas, agnósticas, de distintas religiones o cristianas no-católicas, las cuales deben ser consideradas.

Sin embargo, el término se puede emplear adecuadamente si se relativiza, limitándolo a las creencias católicas: por ejemplo, hablando de patrón canónico, patrona canónica, patrón según las creencias católicas, etc. O bien, sustituyéndolo por denominaciones alternativas científicamente y confesionalmente neutros, muchas veces de origen popular, tales como la Moreneta, la Geperudeta, etc.

Cullera Laica, diciembre de 2015″