Per l’habilitació al cementeri municipal d’un espai per a la realització d’actes litúrgics funeraris laics (2016).

El 22 de desembre de 2016 Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera “l’establiment d’un lloc al Cementeri Municipal de Cullera per realitzar actes propis de la litúrgia laica, amb igualtat de condicions a la resta de llocs de culte que hi puguen haver-hi”. La petició es fonamenta jurídicament en que la Constitució Espanyola declara en l’article 14é que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. I més concretament, en la Llei 49/1978 de 3 de novembre de Soterraments en Cementeris Municipals, que en el seu article segon estableix que s’autoritzarà als que ho sol·liciten,  l’establiment en els cementeris municipals de les capelles o llocs de culte corresponents.Actualment el cementeri municipal de Cullera no disposa d’un lloc per celebrar actes litúrgics laics. És més, a l’entrada del cementeri hi ha, a la dreta, una capella catòlica, i a l’esquerra, una sala de vetlatori amb una creu. Esta situació, que vulnera la llibertat i la igualtat de les persones, va portar a l’Associació a fer l’esmentada sol·licitud. En no rebre cap resposta formal, en abril de 2017, l’Associació va reclamar la corresponent contestació, la qual va arribar al mes següent. En ella, el Tinent d’Alcalde de Serveis Exteriors, relegava a les persones de conviccions no catòliques a utilitzar la sala de vetlatori, i a haver de sol·licitar prèviament la retirada del crucifix, “que se repondrá y retirará por el Encargado del Cementerio, según sea el acto a realitzar”.

Entenent que la solució aportada per l’Ajuntament no acomplia la legislació al·legada en la sol·licitud de Cullera Laica (perquè en no rebre la ciutadania un tracte amb igualtat de condicions la discriminava per raons de religió, i perquè no tenint la sala de vetlatori ni seients ni altres elements no podia considerar-se lloc de culte), el 26 de juny de 2017, en un nou escrit, es va demanar a l’Ajuntament de Cullera que reconsiderara la solució donada, així com que es comunicara a l’Associació la corresponent resposta. A més, es significava que l’establiment d’una capella laica, que és el que havia vingut a sol·licitar Cullera Laica, podia ser apta per a tota la ciutadania i estava en plena conformitat amb el caràcter aconfessional que deu tindre l’Estat.

La nova contestació de l’Ajuntament va arribar el passat mes de juliol, que encara que començava dient que “se li reitera…” i continua mantenint que la creu “es posarà i llevarà”,  al final acaba dient com a novetat que “la sala de vetlatori serà preparada perquè tinga les mateixes condicions que la capella mitjançant bancs o cadires en el moment en que esta regidoria dispose de partida pressupostària”. No obstant, com la contestació té alguns punts confusos i contradictoris, la Junta directiva valorarà si demana a l’Ajuntament el corresponent aclariment.

Cullera, 25 de maig de 2017.

Darrera actualització: 2 de setembre de 2017.