L’altra pandèmia

Col·laboració de Cullera Laica en Crònica – Cullera

Reproduïm la col·laboració que Cullera Laica va enviar a l’Ajuntament de Cullera per a la publicació de “Crònica Cullera” (abril 2021), tal com l’enviàrem, atés que no disposem de la publicació final en arxiu digital.

PS: Pel temps del qual disposàvem i a altres raons, la col·laboració es va enviar sense títol. Ací li hem donat el que encapçala la present entrada: L’altra pandèmia.

Cullera Laica, 12 d’abril de 2021.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Ja havíem començat a difondre la informació sobre l’acte que programàrem per al 28 de març de 2020, “160 anys de feminisme a Cullera”, quan ens va sobrevenir la pandèmia del Sars-Cov2 i les restriccions sociosanitàries que impediren la seua celebració. Després d’uns mesos conseqüentment sense activitats públiques, a partir de l’estiu i complint les mesures de seguretat establides, obrírem (E)mancipa-Ment, la mostra museística permanent sobre el lliure pensament. I a la tardor, a més, tinguérem una visita cultural a L’Escolaica (octubre), altra al cementeri de Cullera (novembre) i la presentació virtual d’Empremtes en l’esdevenir, el calendari d’efemèrides de Cullera Laica (desembre). Començat l’any 2021 novament sense actes, des de març hem arrancat prudentment les activitats, amb el desig que puguen anar normalitzant-se de manera definitiva, sobretot pel que això significaria per a tothom.

Siga com siga i més enllà de l’activitat associativa, la pandèmia ha posat en relleu dues realitats relacionades, la presa de consciència de les quals pensem que poden millorar l’acció política i social: la plena legitimitat del laïcisme i la crua confessionalitat de l’Estat en què vivim.

Efectivament, el mapamundi de la pandèmia ha deixat clar que el virus no distingeix entre religions, que no hi ha religió que se salve de la malaltia. És més, seguint les notícies publicades, alguns actes religiosos han sigut precisament assenyalats com a focus de transmissió viral. A Cullera en concret, tindríem el precedent ben cridaner d’una baixada extraordinària en octubre de 1918 contra la grip d’ençà, amb el nefast resultat d’un important augment de morts, segons s’ha publicat. I ara, d’acord amb les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, pareix que les coses no ens han anat massa bé, a pesar de les actuacions de rerefons religiós que algunes persones hagen pogut fer.

Davant fets com eixos, i tenint present les mancances i debilitats del sistema sanitari que es van posar de manifest al començament de la pandèmia, es suscita la pregunta de com estaríem si els recursos econòmics i humans emprats directament o indirectament en religió s’hagueren dedicat a la millora efectiva de la vida de les persones, invertint-los en béns comuns tangibles, com la investigació científica o els serveis públics, com l’atenció sanitària.

Però, malauradament, a Espanya, la religió, en particular la catòlica, sembla “raó d’Estat”, la qual es substantivada en tota una sèrie de privilegis jurídics, fiscals, educatius, institucionals… Epítom d’eixe suport incondicional a la religió és l’assumpció, explícita o implícita, de les creences i patronatges religiosos per part de les autoritats públiques, a pesar del principi constitucional de la no-confessionalitat al que es deuen i de l’evidència d’una pandèmia que ho desacredita.

Davant tot això, algunes persones i entitats defensem un Estat laic; açò és, un Estat de llibertat i igualtat plenes per a tothom, on les religions siguen un dret i no una càrrega per a ningú, i on les actuacions públiques es regisquen per la cientificitat i el respecte.

P.S. Esgotant-se l’espai editorial estipulat, ens acomiadem fent valdre el comportament de les persones que compleixen amb les normes sociosanitàries, agraint la llavor realitzada per les persones que treballen en activitats de risc —de manera singular el personal sanitari— i donant ànims a les persones i familiars que d’alguna u altra manera han patit les conseqüències de la pandèmia.

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Colaboración de Cullera Laica en Crònica – Cullera

Reproducimos la colaboración que Cullera Laica remitió al Ayuntamiento de Cullera para la publicación de “Crònica Cullera” (abril 2021), tal como la enviamos, ya que no disponemos de la publicación final en archivo digital.

PD: Debido al tiempo del que disponíamos y a otras razones, la colaboración se envió sin título. Aquí le hemos dado el que encabeza la presente entrada: La otra pandemia. 

Cullera Laica, 12 de abril de 2021.

Ya habíamos comenzado a difundir la información sobre el acto que programamos para el 28 de marzo de 2020, “160 años de feminismo en Cullera”, cuando nos sobrevino la pandemia del Sars-Cov2 y las restricciones sociosanitàrias que impidieron su celebración. Después de unos meses consecuentemente sin actividades públicas, a partir del verano y cumpliendo las medidas de seguiridad establecidas, abrimos (E)mancipa-Ment, la muestra museística permanente sobre el libre pensamiento. Y en otoño, además, tuvimos una visita cultural a L’Escolaica (octubre), otra al cementerio de Cullera (noviembre) y la presentación virtual d’Empremtes en l’esdevenir, el calendario de efemérides de Cullera Laica (diciembre). Comenzado el año 2021 nuevamente sin actos, desde marzo hemos arrancado prudentemente las actividades, con el deseo que puedan ir normalizándose de manera definitiva, sobre todo por lo que eso significaría para todos.

Sea como sea y más allá de la actividad asociativa, la pandemia ha puesto en relieve dos realidades relacionadas, la toma de conciencia de las cuales pensamos que pueden mejorar la acción política y social: la plena legitimidad del laicismo y la cruda confesionalidad del Estado en el que vivimos.

Efectivamente, el mapamundi de la pandemia ha dejado claro que el virus no distingue entre religiones, que no hay religión que se salve de la enfermedad. Es más, siguiendo las noticias publicadas, algunos actos religiosos han sido precisamente señalados como focos de transmisión viral. En Cullera en concreto, tendríamos el precedente bien llamativo de una “baixada” extraordinaria en octubre de 1918 contra la gripe de entonces, con el nefasto resultado de un importante aumento de muertes, según se ha publicado. Y ahora, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, parece que las cosas no nos han ido demasiado bien, a pesar de las actuaciones de transfondo religioso que algunas personas hayan podido hacer.

Ante hechos como esos,  y teniendo en mente las carencias y debilidades del sistema sanitario que se pusieron de manifiesto al comienzo de la pandemia, se suscita la pregunta de cómo estaríamos si los recursos económicos y humanos empleados directamente o indirectamente en religión se hubieran dedicado a la mejora efectiva de la vida de les personas, invirtiéndolos en bienes comunes tangibles, como la investigación científica o los servicios públicos, como la atención sanitaria.

Pero, desafortunadamente, en España, la religión, en particular la católica, parece “razón de Estado”, la cual es sustantivada en toda una serie de privilegios jurídicos, fiscales, educativos, institucionales… Epítome de ese apoyo incondicional a la religión es la asunción, explícita o implícita, de les creencies y patronazgos religiosos por parte de las autoridades públicas, a pesar del principio constitucional de la no-confesionalidad al que se deben y de la evidencia de una pandemia que lo desacredita.

Ante todo eso, algunas personas y entidades defendemos un Estado laico; esto es, un Estado de libertad e igualdad plenas para todos, donde las religiones sean un derecho y no una carga para nadie, y donde las actuaciones públicas se rijan por la cientificidad y el respeto.

P.D. Agotándose el espacio editorial estipulado, nos despedimos poniendo en valor el comportamiento de las personas que cumplen con las normas sociosanitarias, agradeciendo la labor realizada por las personas que trabajan en actividades de riesgo —de manera singular el personal sanitario— y dando ánimos a las persones y familiares que de alguna u otra manera han padecido las consecuencias de la pandemia.