L’Ajuntament de Cullera regula l’acolliment civil

(Font: Ajuntament de Cullera, 3-10-2017)
La petició, iniciada en 2008 per Cullera Laica, s’atén quasi deu anys després amb el canvi de govern
Les cerimònies d’acolliment civil, popularment conegudes com a ‘bateig civil’, volen donar la benvinguda als xiquets i jóvens menors de 18 anys en el marc d’una societat configurada en uns principis democràtics. Des d’ara, esta possibilitat es dóna a Cullera després que el govern municipal (PSPV-PSOE / Compromís) haja portat a ple el reglament que regula esta pràctica. La proposta ha rebut el suport unànime de tots els grups.
L’acolliment té com a objectiu iniciar als menors, encara que siga de manera simbòlica, en el camí del civisme cap a valors de caràcter indivisible i universal com la dignitat, la llibertat, la solidaritat i la igualtat, ha explicat el tinent d’alcalde i regidor de Règim Interior, Hugo Font.

La proposta s’aprova deu anys després de la iniciativa de Cullera Laica perquè el consistori regulara estes cerimònies. En novembre de 2008, l’associació va demanar a l’ajuntament, governat aleshores pel Partit Popular, que posara a la disposició de tot aquell que ho desitjara la cerimònia d’acolliment civil. La petició va quedar aparcada fins ara.

Alegria i civisme

Hugo Font aclarix que «es tracta d’un acte d’alegria i de civisme, que no va en contra de ningú». En aqueix sentit, incidix que «no pretén molestar ni tampoc imposar-se, ja que no vol substituir els batejos religiosos».

La cerimònia d’acolliment és una proposta oberta a totes les famílies. També afig que «es tracta d’un acte que no s’ha de relacionar amb cap tipus d’ideologia» i que «es reunixen uns valors separats totalment dels eclesiàstics».

A més, en resposta a aquells que dubten sobre la importància d’una cerimònia així, Font explica que és un acte «necessari» perquè remarca el fet de formar part de la societat i sentir-se important.

Amb esta cerimònia moltes persones que volen presentar en societat als seus nounats podran fer-ho més enllà de determinades confessions eclesiàstiques, sense sentir-se marginades en este aspecte. «Fins ara no tenien alternativa», sentència.

Cerimonial

La cerimònia d’acolliment civil estarà presidida pel president o presidenta de l’Ajuntament de Cullera o regidor en qui es delegue. Tindrà caràcter individual i es desenvoluparà en un acte públic i laic, en les instal·lacions de l’ajuntament.

Es llegiran diversos articles relacionats amb els drets, deures i llibertats relacionats amb els xiquets i xiquetes. A més, els pares, mares, tutors i testimonis, es comprometran a educar en els principis democràtics i deures com a ciutadà o ciutadana.

Pas a pas, el consistori cullerenc intenta adaptar la realitat municipal a la condició aconfessional de l’Estat «per a donar cabuda a totes les sensibilitats socials, sense exclusions de cap tipus».

El Ayuntamiento de Cullera regula la acogida civil

La petición, iniciada en 2008 por Cullera Laica, se atiende casi diez años después con el cambio de gobierno

Las ceremonias de acogida civil, popularmente conocidas como ‘bautizo civil’, quieren dar la bienvenida a los niños y jóvenes menores de 18 años en el marco de una sociedad configurada en unos principios democráticos. Desde ahora, esta posibilidad se da en Cullera después de que el gobierno municipal (PSPV / Compromís) haya llevado a pleno el reglamento que regula esta práctica. La propuesta ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos.
La acogida tiene como objetivo iniciar a los menores, aunque sea de manera simbólica, en el camino del civismo hacia valores de carácter indivisible y universal como la dignidad, la libertad, la solidaridad y la igualdad, ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Régimen Interior, Hugo Font.
La propuesta se aprueba diez años después de la iniciativa de Cullera Laica para que el consistorio regulara estas ceremonias. En noviembre de 2008, la asociación pidió al ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, que pusiera a disposición de todo aquel que lo deseara la ceremonia de acogida civil.
La petición quedó aparcada hasta ahora.

Alegría y civismo

Hugo Font aclara que «se trata de un acto de alegría y de civismo, que no va en contra de nadie». En ese sentido, incide en que «no pretende molestar ni tampoco imponerse, ya que no quiere sustituir los bautizos religiosos».
La ceremonia de acogida es una propuesta abierta a todas las familias. También añade que «se trata de un acto que no debe relacionarse con ningún tipo de ideología» y que «se reúnen unos valores separados totalmente de los eclesiásticos».

Además, en respuesta a aquellos que dudan sobre la importancia de una ceremonia así, Font explica que es un acto “necesario” porque remarca el hecho de formar parte de la sociedad y sentirse importante.
Con esta ceremonia muchas personas que quieren presentar en sociedad a sus recién nacidos podrán hacerlo más allá de determinadas confesiones eclesiásticas, sin sentirse marginadas en este aspecto. «Hasta ahora no tenían alternativa», sentencia.

Ceremonial

La ceremonia de acogida civil estará presidida por el Presidente del Ayuntamiento de Cullera o concejal en quien delegue. Tendrá carácter individual y se desarrollará en un acto público y laico, en las instalaciones del ayuntamiento.

Se leerán varios artículos relacionados con los derechos, deberes y libertades relacionados con los niños y niñas. Además, los padres, madres, tutores y testigos, se comprometerán a educar en los principios democráticos y deberes como ciudadano o ciudadana.

Paso a paso, el consistorio cullerense intenta adaptar la realidad municipal a la condición aconfesional del Estado «para dar cabida a todas las sensibilidades sociales, sin exclusiones de ningún tipo».