L’Ajuntament de Cullera habilitarà un espai per a ceremònies funeràries laiques

Sala de vetlatori del cementeri de Cullera

L’Ajuntament de Cullera habilitarà la sala de vetlatori del cementeri municipal perquè es puguen realizar cerimònies funeràries laiques, en el moment en què es dispose de partida pressupostària. Així ho ha fet saber el Tinent d’Alcalde de Serveis Exteriors, Salvador Tortajada, a l’associación Cullera Laica en un ofici el passat mes de juliol.

L’assumpte es remunta a desembre de 2016, quan Cullera Laica sol·licità a l’Ajuntament “l’establiment d’un lloc al Cementeri Municipal de Cullera per realitzar actes propis de la litúrgia laica, amb igualtat de condicions a la resta de llocs de culte que hi puguen haver-hi”. La petició es fonamenta jurídicament en què la Constitució Espanyola declara en l’article 14é que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. I més concretament, en la Llei 49/1978 de 3 de novembre de Soterraments en Cementeris Municipals, que en el seu article segon estableix que s’autoritzarà als que ho sol·liciten, l’establiment en els cementeris municipals de les capelles o llocs de culte corresponents.

Actualment el cementeri municipal de Cullera no disposa d’un lloc per celebrar actes litúrgics laics. És més, a l’entrada del cementeri hi ha, a la dreta, una capella catòlica, i a l’esquerra, una sala de vetlatori amb una creu. Esta situació, que vulnera la llibertat i la igualtat de les persones, va portar a l’Associació a fer l’esmentada sol·licitud. En no rebre cap resposta formal, en abril de 2017, l’Associació va reclamar la corresponent contestació, la qual va arribar al mes següent. En ella, el Tinent d’Alcalde de Serveis Exteriors, relegava a les persones de conviccions no catòliques a utilitzar la sala de vetlatori, i a haver de sol·licitar prèviament la retirada del crucifix, “que se repondrá y retirará por el Encargado del Cementerio, según sea el acto a realitzar”.

Entenent que la solució aportada per l’Ajuntament no acomplia la legislació al·legada en la sol·licitud de Cullera Laica (perquè en no rebre la ciutadania un tracte amb igualtat de condicions la discriminava per raons de religió, i perquè no tenint la sala de vetlatori ni seients ni altres elements no podia considerar-se lloc de culte), el 26 de juny de 2017, en un nou escrit, es va demanar a l’Ajuntament de Cullera que reconsiderara la solució donada, així com que es comunicara a l’Associació la corresponent resposta. A més, es significava que l’establiment d’una capella laica, que és el que havia vingut a sol·licitar Cullera Laica, podia ser apta per a tota la ciutadania i estava en plena conformitat amb el caràcter aconfessional que deu tindre l’Estat.

La nova contestació de l’Ajuntament va arribar el passat mes de juliol, que encara que començava dient que “se li reitera…” i continua mantenint que la creu “es posarà i llevarà”,  al final acaba dient com a novetat que “la sala de vetlatori serà preparada perquè tinga les mateixes condicions que la capella mitjançant bancs o cadires en el moment en que esta regidoria dispose de partida pressupostària”. No obstant, com la contestació té alguns punts confusos i contradictoris, la Junta directiva valorarà si demana a l’Ajuntament el corresponent aclariment.

Cullera,  2 de setembre de 2017

El Ayuntamiento de Cullera habilitará un espacio para ceremonias funerarias laicas

El Ayuntamiento de Cullera habilitará la sala de velatorio del cementerio municipal para que se puedan realizar ceremonias funerarias laicas, en el momento en que se disponga de partida presupuestaria. Así lo ha hecho saber el Teniente de Alcalde de Servicios Exteriores, Salvador Tortajada, a la asociación Cullera Laica en un oficio el pasado mes de julio.

El asunto se remonta a diciembre de 2016, cuando Cullera Laica solicitó al Ayuntamiento “el establecimiento de un lugar en el Cementerio Municipal de Cullera para realizar actos propios de la liturgia laica, con igualdad de condiciones al resto de lugares de culto que puedan haber “. La petición se fundamenta jurídicamente en que la Constitución Española declara en el artículo 14º que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social “. Y más concretamente, en la Ley 49/1978 de 3 de noviembre de Enterramientos en Cementerios Municipales, que en su artículo segundo establece que se autorizará a los que lo soliciten, el establecimiento en los cementerios municipales de las capillas o lugares de culto correspondientes “.

Actualmente el cementerio municipal de Cullera no dispone de un lugar para celebrar actos litúrgicos laicos. Es más, en la entrada del cementerio hay, a la derecha, una capilla católica, y a la izquierda, una sala de velatorio con una cruz. Esta situación, que vulnera la libertad y la igualdad de las personas, llevó a la Asociación a hacer dicha solicitud. Al no recibir ninguna respuesta formal, en abril de 2017, la Asociación reclamó la correspondiente contestación, la que llegó al mes siguiente. En ella, el Teniente de Alcalde de Servicios Exteriores, relegaba a las personas de convicciones no católicas a utilizar la sala de velatorio, y a tener que solicitar previamente la retirada del crucifijo, “que se repondrá y retirará por el Encargado del Cementerio , según sea el actora a realizar “.

Entendiendo que la solución aportada por el Ayuntamiento no cumplía la legislación alegada en la solicitud de Cullera Laica (porque al no recibir la ciudadanía un trato con igualdad de condiciones la discriminaba por razones de religión, y porque no teniendo la sala de velatorio ni asientos ni otros elementos no podía considerarse lugar de culto), el 26 de junio de 2017, en un nuevo escrito, se pidió al Ayuntamiento de Cullera que reconsiderara la solución dada, así como que se comunicara a la Asociación la correspondiente respuesta. Además, se significaba que el establecimiento de una capilla laica, que es lo que había venido a solicitar Cullera Laica, podía ser apta para toda la ciudadanía y estaba en plena conformidad con el carácter aconfesional que debe tener el Estado.

La nueva contestación del Ayuntamiento llegó el pasado mes de julio, que aunque comenzaba diciendo que “se le reitera …” y sigue manteniendo que la cruz “se pondrá y quitará”, al final termina diciendo como novedad que “la sala de velatorio será preparada para que tenga las mismas condiciones que la capilla mediante bancos o sillas en el momento en que esta concejalía disponga de partida presupuestaria”. No obstante, como la contestación tiene algunos puntos confusos y contradictorios, la Junta directiva valorará si pide al Ayuntamiento el correspondiente aclaración.

Cullera, 2 de septiembre de 2017