Laïcitat: un bé cada volta més peremptori

Acte d’inauguració de la seu de Cullera Laica. Festes Majors 2017.

Article de Cullera Laica per al llibre de Festes Majors 2018. (Enviat a redacció en gener de 2017).

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) de l’any 2017, corresponent al mes de desembre, donava les següents dades sobre religiositat i irreligiositat social a Espanya: el 68,7% dels enquestats es definia com a catòlic; el 2,8%, com a creient d’alguna altra religió; i el 26,2% com a no creient o ateu. En canvi, 10 anys enrere (baròmetre de desembre de 2007), es confessaven catòlics el 78,1%; creient d’altra religió l’1,9%; i ateu o no creient el 18,5%. Açò és, en 10 anys, el nombre de persones que es declaren catòliques ha baixat 9,4 punts, al temps que les que es declaren atees o no creients s’ha incrementat en 7,7 punts. A més, es pot observar una forta correlació entre creences i edat, de manera que és entre els més joves (18-24 anys) on més ateus o no creients hi ha, amb més del 45% dels enquestats. Altres fonts, com l’informe anual Laïcitat en xifres, 2016 de la fundació Ferrer i Guàrdia, mostren dades molt semblants, assenyalant també que quasi tres de cada quatre enllaços matrimonials es celebren civilment. En definitiva, els estudis sociològics mostren un canvi en les creences i pràctiques socials de la població, amb raons de pes per a pensar que la disminució del nombre de persones catòliques i l’augment de les atees o no creients va a seguir en els propers anys, amb una probable inversió de les actuals majories i minories en l’horitzó.  

La laïcitat, entesa com “l’establiment de les condicions jurídiques, polítiques i socials idònies per al desenvolupament ple de la llibertat de consciència” (Estatuts de Cullera Laica), no sap ni de majories ni de minories socials, atès que és una qüestió de principis democràtics i drets fonamentals: totes les persones tenen dret a la llibertat de consciència —llibertat que passa perquè l’Estat no ostente ni actituds clericals (sotmetiment de l’Estat a l’Església) ni autoritàries (sotmetiment de les esglésies a l’Estat). I això és independent —o deuria ser-ho— del nombre de persones que componen cada opció religiosa o irreligiosa. Malauradament, la laïcitat no és una realitat plena al nostre entorn, on les imposicions y privilegis confessionals estan a l’ordre del dia. Però la realitat social pot fer que determinades pràctiques institucionals resulten tant més estridents quant menys persones s’identifiquen amb elles. Per això, tenint en compte el procés de secularització de la societat i els canvis en les majories i minories socials que s’albiren per a un futur tal volta no molt llunyà, la laïcitat rellueix com un bé cada volta més peremptori.

Des de fa 10 anys, Cullera laica sempre ha organitzat algun acte per a les Festes Majors de Cullera, en els que hem tractat de difondre els valors laics. Enguany tindrem una jornada de portes obertes, en la que les persones que vinguen podran conèixer de prop l’Entitat. A més, per sisè any consecutiu, hem organitzat la ruta laica, una visita guiada als llocs de Cullera relacionats amb el pensament lliure.

Cullera Laica

Laicidad: un bien cada vez más perentorio

Artículo de Cullera Laica para el libro de Fiestas Mayores 2018. (Enviado a redacción en enero de 2017).

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 2017, correspondiente al mes de diciembre, daba los siguientes datos sobre religiosidad e irreligiosidad social en España: el 68,7% de los encuestados se definía como católico; el 2,8%, como creyente de alguna otra religión; y el 26,2% como no creyente o ateo. En cambio, 10 años atrás (barómetro de diciembre de 2007), se confesaban católicos el 78,1%; creyente de otra religión el 1,9%; y ateo o no creyente el 18,5%. Esto es, en 10 años, el número de personas que se declaran católicas ha bajado 9,4 puntos, al tiempo que las que se declaran ateas o no creyentes se ha incrementado en 7,7 puntos. Además, se puede observar una fuerte correlación entre creencias y edad, por lo que es entre los más jóvenes (18-24 años) donde más ateos o no creyentes hay, con más del 45% de los encuestados. Otras fuentes, como el informe anual Laicidad en cifras, 2016 de la fundación Ferrer Guardia, muestran datos muy similares, señalando también que casi tres de cada cuatro enlaces matrimoniales se celebran civilmente. En definitiva, los estudios sociológicos muestran un cambio en las creencias y prácticas sociales de la población, con razones de peso para pensar que la disminución del número de personas católicas y el aumento de las ateas o no creyentes va a seguir en los próximos años, con una probable inversión de las actuales mayorías y minorías en el horizonte.

La laicidad, entendida como “el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia” (Estatutos de Cullera Laica), no sabe ni de mayorías ni de minorías sociales, dado que es una cuestión de principios democráticos y derechos fundamentales: todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia —libertad que pasa porque el Estado no ostente ni actitudes clericales (sometimiento del Estado a la Iglesia) ni autoritarias (sometimiento de las iglesias al Estado). Y esto es independiente —o debería serlo— del número de personas que componen cada opción religiosa o irreligiosa. Desgraciadamente, la laicidad no es una realidad plena en nuestro entorno, donde las imposiciones y privilegios confesionales están al orden del día. Pero la realidad social puede hacer que determinadas prácticas institucionales resulten tanto más estridentes cuantas menos personas se identifiquen con ellas. Por ello, teniendo en cuenta el proceso de secularización de la sociedad y los cambios en las mayorías y minorías sociales que se vislumbran para un futuro tal vez no muy lejano, la laicidad reluce como un bien cada vez más perentorio.

Desde hace 10 años, Cullera Laica siempre ha organizado algún acto para las Fiestas Mayores de Cullera, en los que hemos tratado de difundir los valores laicos. Este año tendremos una jornada de puertas abiertas, en la que las personas que vengan podrán conocer de cerca la Entidad. Además, por sexto año consecutivo, hemos organizado la ruta laica, una visita guiada a los lugares de Cullera relacionados con el pensamiento libre.

Cullera Laica