«Jesús de Natzaret va ser un laïcista. El cristianisme va començar com a moviment laïcista».

Dissabte 24 de març a les 19 hores a la seu de Culera laica, Colón 4, xarrada col·loqui a càrrec d’Antonio Duato Gómez-Novella

Jesús el Galileu fou un home espiritual i místic. I en eix sentit fou personalment religiós. Però ell no pertanyia a la tribu de Levi, la dels sacerdots i clergues o levites. Ell fou un laic, un qualsevol del poble –laos en grec, d’on prové la paraula “laic”– i ni fou un fariseu, la dels fanàtics de la Llei, de la moral i dels ritus sagrats. Preferir curar una persona abans que respectar la llei del descans sabàtic –no està l’home per al dissabte sinó el dissabte per al home– el situava clarament, davant els defensors de la Religió Oficial del seu temps, com un laïcista, com diríem en l’actualitat. De fet eixa tensió amb les autoritats religioses es va fer insuportable, fins que els caps religiosos demanaren al poder romà d’ocupació, els romans, que l’executaren de la manera més degradant, la creu.

El moviment que va sorgir del seu record i de la fe en què un ser així no podia quedar mort, el cristianisme, fou perseguit primer a Palestina pels clergues jueus. Però després en tot l’imperi romà per les autoritats imperials, perquè els cristians no els reconeixien autoritat divina ni feien els sacrificis i ritus que exigia la Religió oficial. Els reconeixien una autoritat terrenal i inclús pagaven els seus impostos – Doneu a Deu el que és de Deu i al Cèsar el que és del Cèsar- introduint el principi d’una llibertat religiosa en un estat laic que a la llarga s’imposaria a Europa. El cristianisme inicial portava el laïcisme en les seus venes i ADN.

Tanmateix, a partir del segle IV, els emperadors romans adoptaren el cristianisme com religió oficial i es fou organitzant una església poderosa, que rebia molt de l’imperi i aportava legitimació. I a la caiguda de l’imperi l’església mantingué la cultura grecoromana, exercint el poder fins la conversió dels pobles bàrbars invasors. No deixaren d’haver cristians laics o laïcistes (san Francesc fou un d’ells) que conservaren l’autèntic cristianisme.

I en això arribà la modernitat. I què passa? Ho tractarem a la xarrada.

Antonio Duato Gómez Novella

Antonio Duato Gómez-Novella és llicenciat en filosofia (Comillas), teologia (Gregoriana de Roma) i ciències polítiques (La Sapienza de Roma). Durant 34 anys fou sacerdot. En 1991 optà per la laïcitat, l’amor i la paternitat de veritat. Continua en la revista «Iglesia Viva» (www.iviva.org), el Grup de rectors del dissabte i modera el blog Atrio (www.atrio.org), creat por ell.

«Jesús de Nazaret fue un laicista. El cristianismo comenzó com un movimiento laicista».

 Sábado 24 de marzo a las 19 horas en la sede de Culera laica, Colón 4, charla coloquio a cargo de Antonio Duato Gómez-Novella

Jesús el Galileo fue un hombre espiritual y místico. Y en ese sentido fue personalmente religioso. Pero él no pertenecía a la tribu de Levi, la de los sacerdotes y clérigos o levitas. Él fue un laico, uno cualquiera del pueblo –laos en griego, de donde proviene la palabra “laico”–y ni siquiera fue un fariseo, la de los fanáticos de la Ley, de la moral y de los ritos sagrados. Preferir curar una persona antes que respetar la ley del descanso sabático –no está el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre– le situaba claramente, ante los defensores de la Religión Oficial de su tiempo, como un laicista, como diríamos hoy. De hecho esa tensión con las autoridades religiosas se hizo insoportable, hasta que los jefes religiosos pidieron al poder romano de ocupación, los romanos, que lo ejecutara del modo más degradante, la cruz.

El movimiento que surgió de su recuerdo y de la fe en que un ser así no podía quedar muerto, el cristianismo, fue perseguido primero en Palestina por los clérigos judíos. Pero después en todo el imperio romano por las autoridades imperiales, porque los cristianos no les reconocían autoridad divina ni hacían los sacrificios y ritos que exigía la Religión oficial. Les reconocían una autoridad terrena e incluso pagaban sus impuestos –Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que del César–, introduciendo el principio de una libertad religiosa en un estado laico que a la larga se impondría en Europa. El cristianismo inicial llevaba el laicismo en sus venas y su ADN.

Sin embargo, a partir del siglo IV, los emperadores romanos adoptaron el cristianismo como religión oficial y se fue organizando una iglesia poderosa, que recibía mucho del imperio y aportaba legitimación. Y a la caída del imperio la iglesia mantuvo la cultura grecorromana, ejerciendo el poder hasta la conversión de los pueblos bárbaros invasores. No dejaron de haber cristianos laicos o laicistas (san Francisco fue uno de ellos) que conservaron el auténtico cristianismo.

Y en esto llega la modernidad. ¿Y qué pasa? Lo veremos en la charla.

Antonio Duato Gómez-Novella

Antonio Duato Gómez-Novella es licenciado en filosofía (Comillas), teología (Gregoriana de Roma) y ciencias políticas (La Sapienza de Roma). Durante 34 años fue sacerdote. En 1991 optó por la laicidad, el amor y la paternidad de verdad. Continúa en la revista Iglesia Viva (www.iviva.org), el Grup de rectors del dissabte y modera el blog Atrio (www.atrio.org, creado por él.