Iniciativa per a l’establiment dels acolliments civils a Cullera

(Escrit presentat als Grups municipals del PP, PSOE i APC de l’Ajuntament de Cullera, 5 de juny de 2009).

El 12 de novembre de 2008 l’Associació Cullera Laica va presentar formalment a l’Ajuntament de Cullera una sol·licitud perquè els actes d’acolliment civil, popularment coneguts com “batejos civils”, foren instaurats a Cullera (Annex 1).
En un escrit de 26 de novembre de 2008, la Regidoria de Règim Interior de l’Ajuntament de Cullera comunicà a l’associació Cullera Laica el seu interés en què l’Associació posara en coneixement de l’Ajuntament la normativa al respecte, a fi d’estudiar-la (Annex 2).
Arran de l’esmentat escrit, l’Associació va preparar la documentació necessària per a l’aprovació de la iniciativa, la qual es va explicar personalment a la Tinent d’Alcalde de Règim Interior, i es va presentar formalment a l’Ajuntament el 30 de desembre de 2008 (Annex 3)
L’associació Cullera Laica ja no va saber res de la seua iniciativa, fins que un matrimoni va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera presentar el seu fill al poble mitjançant un acte d’acolliment civil. Al dia següent de la sol·licitud de la parella, el 3 de març de 2009, l’Ajuntament va resoldre inconsistentment desestimar la sol·licitud de l’Associació (annex 4).
A principis d’abril, els mitjans de comunicació es fan ressò que l’Ajuntament d’Aldaia havia aprovat per unanimitat iniciar la redacció d’un reglament que regule les cerimònies civils. La proposta va rebre el beneplàcit explícit del Grup Municipal del Partit Popular, al temps que anunciaven que s’oposarien a què es cobrara qualsevol taxa per la seua celebració (Annex 5).
D’ençà, a l’Associació Cullera Laica no li consta que l’Ajuntament de Cullera haja reconsiderat el seu incomprensible rebuig a instaurar un acte d’apreci i compromís mutu entre ciutadania i Ajuntament. A més, durant este temps, més persones del poble han mostrat a l’Associació el seu interés pels esmentats actes.
Per tot això, l’Associació Cullera Laica ha decidit posar tota la documentació relacionada amb la petició d’instaurar els acolliments civils en mans dels grups municipals de l’Ajuntament de Cullera, per si volen fer seua esta iniciativa i portar-la endavant, la qual cosa fem efectiva amb el present escrit i la documentació que l’acompanya.

Sense altre particular, reben una cordial salutació,

Joan Baptista Malonda Grau
President de l’associació Cullera Laica

PE.: Mentres s’acabava de redactar el present escrit hem tingut notícia de què un nou Ajuntament, El Borge (Málaga), ha instituit i celebrat les cerimònies d’acolliment civil.