Escrit a la S. “Ateneu Musical” sobre la interpretació de l’himne nacional en actes confessionals

Cullera, 29 de març de 2009

Distingit Sr. President de la Societat Ateneu Musical de Cullera:

Per la present, l’associació Cullera Laica saluda a la nova Junta Directiva de la Societat Ateneu Musical de Cullera, i des de la màxima consideració cap a la societat que Vosté representa, li recordem la anomalia democràtica que entenem que es produeix a la nostra ciutat quan s’interpreta l’himne nacional en actes confessionals, com normalment fan les bandes de música de Cullera a l’inici i/o finalització de les processons catòliques.
Efectivament, el REIAL DECRET 1560/1997, de 10 d’octubre, pel que es regula l’Himne Nacional d’Espanya, disposa en l’article 3, que “El himno nacional será interpretado, cuando proceda:

1.En versión completa:
a. En los actos de homenaje a la Bandera de España.
b.En los actos oficiales a los que asista Su Majestad el Rey o Su Majestad la Reina.

c.En los actos oficiales a los que asista la Reina consorte o el consorte de la Reina.

d.En los demás actos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

2. En versión breve:
a. En los actos oficiales a los que asistan Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Su Alteza Real la Princesa de Asturias o Sus Altezas Reales los Infantes de España.
b. En los actos oficiales a los que asista el Presidente del Gobierno.
c.En los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación oficial de España.
d. En los demás casos previstos en el Reglamento de Honores Militares.”

A més del citat article, entenem que esta pràctica, que simbòlicament estatalitza una determinada religió, vulnera el principi constitucional d’aconfessionalitat de l’Estat (art. 16.3), i en conseqüència el dret fonamental de tota la ciutadania a la llibertat ideològica, religiosa i de culte (art. 16.1).
Per tot això, l’associació Cullera Laica ha decidit sol·licitar a les dos societats musicals de Cullera que tinguen en compte les darreres consideracions i que les seues respectives bandes de música s’abstinguen d’interpretar l’himne nacional en actes confessionals, petició que fem efectiva amb esta carta, i que voldriem que comunicara als músics de la seua banda.
Sense altre particular, reba una cordial salutació de totes les persones membres de Cullera Laica.

Joan Baptista Malonda Grau
President de l’Associació Cullera Laica