El CEIP Luis Vives de Cullera passa a denominar-se oficialment L’Escolaica

El canvi de nom va ser la primera iniciativa institucional de Cullera Laica.

La nova denominació, aprovada per la Conselleria, entrarà en vigor el proper 1 de setembre.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del passat 18 de maig publicava una Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la que, entre d’altres punts, es comunicava que el CEIP Luis Vives de Cullera, passava a denominar-se L’Escolaica a partir de l’inici del proper curs. La Conselleria aprovava així la sol·licitud presentada pel propi centre escolar en febrer de 2018, amb el suport unànime del Consell Escolar Municipal, que a la volta va comptar amb un informe del Consell d’Estudis de Patrimoni Històric de Cullera.

Que el CEIP Luis Vives passara a denominar-se oficialment com el coneix tothom, L’Escolaica, és una reivindicació històrica de Cullera Laica. De fet, va ser la primera iniciativa de la citada entitat, que va presentar formalment a l’escola en novembre de 2006, només constituir-se. Amb ella, Cullera Laica pretenia que es reconeguera oficialment l’obra educativa d’aquells prohoms de Cullera que a principis del segle XX fundaren una escola, tal com diu en els seus documents, “ajena completamente a todo espíritu e interés de comunión religiosa, filosófica y política”. I encara que els seus fundadors no li posaren cap nom en particular, passà a coneixer-se popularment com “l’escola laica”, i d’ahí, L’Escolaica, nom que ha perdurat fins hui a pesar de tots els avatars històrics. Malauradament, la petició va ser rebutjada pel Consell Escolar del CEIP d’aquell moment. Però Cullera Laica no va parar mai de reivindicar-la, com en la cloenda de l’acte d’homenatge als díhuit fundadors de l’escola laica, en les Festes Majors de Cullera en 2016, i en una carta dirigida a la Presidenta del Consell Escolar Municipal, que va ser llegida en aquest òrgan, en juny de 2017.

No és la única iniciativa de Cullera Laica relacionada amb l’Escolaica històrica. Entre elles es troben:  la publicació del llibre de diversos autors “Cullera 1911: els Successos i l’educació laica”; la proposta de declarar l’edifici antic de l’escola Bé de Rellevància Local, aprovada pel Ple Municipal en 2013 però sense constància que a hores d’ara l’Ajuntament haja fet els tràmits administratius; l’enviament als 350 diputats de les Corts d’una tarja postal de l’Escolaica amb motiu de la votació parlamentària del projecte de la LOMCE, en 2013; l’adquisició en 2014 d’un retrat de Rafael Arizo, el primer director de l’escola, pintat per José Mongrell; i l’esmentat acte d’homenatge en 2016 als díhuit veïns de Cullera que fundaren l’escola.

Cullera Laica, 7 de juny de 2018.

El CEIP Luis Vives de Cullera pasa a denominarse oficialmente L’Escolaica

El cambio de nombre fuer la primera iniciativa institucional de Cullera Laica.

La nueva denominación, aprobada por la Conselleria, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado 18 de mayo publicaba una Resolución de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en la que, entre otros puntos, se comunicaba que el CEIP Luis Vives de Cullera, pasaba a denominarse L’Escolaica a partir del inicio del próximo curso. La Consejería aprobaba así la solicitud presentada por el propio centro escolar en febrero de 2018, con el apoyo unánime del Consejo Escolar Municipal, que a su vez contó con un informe del Consell d’estudis de Patrimoni Històric (Consejo de Estudios de Patrimonio Histórico) de Cullera.
Que el CEIP Luis Vives pasara a denominarse oficialmente como lo conoce todo el mundo, L’Escolaica, es una reivindicación histórica de Cullera Laica. De hecho, fue la primera iniciativa de la citada entidad, que presentó formalmente a la escuela en noviembre de 2006, nada más constituirse. Con ella, Cullera Laica pretendía que se reconociera oficialm
ente la obra educativa de aquellos prohombres de Cullera que a principios del siglo XX fundaron una escuela, tal como dice en sus documentos, “ajena completamente a todo espíritu e interés de comunión religiosa, filosófica y política”. Y aunque sus fundadores no le pusieron ningún nombre en particular, pasó a conocerse popularmente como “l’escola laica” (la escuela laica), y de ahí, L’Escolaica, nombre que ha perdurado hasta hoy a pesar de todos los avatares históricos. Desafortunadamente, la petición fue rechazada por el Consejo Escolar del CEIP de aquel momento. Pero Cullera Laica no dejó nunca de reivindicarla, como en la clausura del acto de homenaje a los dieciocho fundadores de la escuela laica, en las Fiestas Mayores de Cullera en 2016, y en una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Escolar Municipal, que fue leída en este órgano, en junio de 2017.
No es la única iniciativa de Cullera Laica relacionada con la Escolaica histórica. Entre ellas se encuentran: la publicación del libro de varios autores “Cullera 1911: los Sucesos y la educación laica”; la propuesta de declarar el edificio antiguo de la escuela Bien de Relevancia Local, aprobada por el Pleno Municipal en 2013 pero sin constancia de que a día de hoy el Ayuntamiento haya hecho los trámites administrativos; el envío a los 350 diputados de las Cortes de una tarjeta postal de la Escolaica con motivo de la votación parlamentaria del proyecto de la LOMCE, en 2013; la adquisición en 2014 de un retrato de Rafael Arizo, el primer director de la escuela, pintado por José Mongrell; y el mencionado acto de homenaje en 2016 a dieciocho vecinos de Cullera que fundaron la escuela.
Cullera Laica, 7 de junio de 2018.