El Defensor del Poble insta l’Ajuntament de Múrcia a informar urgentment sobre la sol·licitud de Cullera Laica de canvi de nom del carrer Arzobispo Simón López.

L’arquebisbe va ser responsable de l’execució del mestre Gaietà Ripoll, que va passar a la història com l’última víctima de la Inquisició.

El passat 20 de març, el Defensor del Poble comunicava a l’associació Cullera Laica que, davant la tardança en rebre la informació que aquesta alta institució va sol·licitar a l’Ajuntament de Múrcia en relació amb la queixa que li va presentar aquesta associació, havia sol·licitat al consistori la seua remissió urgent.
La qüestió es remunta a desembre de 2016, quan Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Múrcia el canvi de nom del carrer Arzobispo Simón López per un altre digne de la ciutat. La sol·licitud es fonamenta en el fet que Simón López, eclesiàstic espanyol que va arribar a ser arquebisbe de València a partir de 1824, va ser responsable de l’execució del mestre lliurepensador Cayetano Ripoll, ocorreguda a la plaça del Mercat Central de València el 31 de juliol de 1826. La sol·licitud remetia al vídeo “Cayetano Ripoll y la Iglesia valenciana”, de l’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL), publicat en el lloc web YouTube. En la seua petició, Cullera Laica considerava “impropi d’un municipi compromès amb els valors ètics” -com sens dubte l’entitat laïcista presumeix que ho és el de Múrcia- que homenatge d’una manera o altra a personatges com el referit arquebisbe. La iniciativa de Cullera Laica es va produir en el context reivindicatiu del 9 de desembre com a Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència, que a València va comptar amb un acte en memòria del mestre Ripoll.

En no rebre cap resposta, l’abril de 2017 Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Múrcia la corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. I al no rebre tampoc cap resposta, al novembre de 2017, l’Entitat va presentar la corresponent queixa al Defensor del Poble, que al gener de 2018 la admetia a tràmit i demanava al consistori de Múrcia la informació pertinent. Davant la tardança a rebre la informació sol·licitada, el Defensor del Poble ha requerit a l’Ajuntament de Múrcia la seua remissió urgent.

Cullera Laica espera que aquesta l’alta institució inste finalment a l’Ajuntament de Múrcia a pronunciar-se i que la petició de canvi de nom del carrer dedicat a qui va venir a ser l’últim inquisidor de la història acabe fent-se realitat.

Cullera Laica, abril 2018.

El Defensor del Pueblo insta al Ayuntamiento de Murcia a informar urgentemente sobre la solicitud de Cullera Laica de cambio de nombre de la calle Arzobispo Simón López.

 El arzobispo fue responsable de la ejecución del maestro Cayetano Ripoll, que pasó a la historia como la última víctima de la Inquisición.

El pasado 20 de marzo, el Defensor del Pueblo comunicaba a la asociación Cullera Laica que, ante la tardanza en recibir la información que esta alta institución solicitó al Ayuntamiento de Murcia en relación con la queja que le presentó esta asociación, había solicitado al consistorio su remisión urgente.

La cuestión se remonta a diciembre de 2016, cuando Cullera Laica solicitó al Ayuntamiento de Murcia el cambio de nombre de la calle Arzobispo Simón López por otro digno de la ciudad. La solicitud se fundamenta en el hecho de que Simón López, eclesiástico español que llegó a ser arzobispo de Valencia a partir de 1824, fue responsable de la ejecución del maestro librepensador Cayetano Ripoll, ocurrida en la plaza del Mercado Central de Valencia el 31 de julio de 1826. La solicitud remitía al vídeo “Cayetano Ripoll y la Iglesia valenciana”, de la Associació Valenciana d’Ateus y Lliurepensadors (AVALL), publicado en el sitio web YouTube. En su petición, Cullera Laica consideraba “impropio de un municipio comprometido con los valores éticos” -como sin duda la entidad laicista presume que lo es el de Murcia- que homenajee de una manera u otra a personajes como el referido arzobispo.  La iniciativa de Cullera Laica se produjo en el contexto reivindicativo del 9 de diciembre como Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, que en Valencia contó con un acto en memoria del maestro Ripoll.

Al no recibir ninguna respuesta, en abril de 2017 Cullera Laica presentó al Ayuntamiento de Murcia la correspondiente solicitud de certificación de acto presunto. Y al no recibir tampoco ninguna respuesta, en noviembre de 2017, la Entidad presentó la correspondiente queja al Defensor del Pueblo, que en enero de 2018 la admitía a trámite y pedía al consistorio de Murcia la información pertinente. Ante la tardanza en recibir la información solicitada, el Defensor del Pueblo ha requerido al Ayuntamiento de Murcia su remisión urgente.  

Cullera Laica espera que esta alta Institución inste finalmente al Ayuntamiento de Murcia a pronunciarse y que la petición de cambio de nombre de la calle dedicada a quien vino a ser el último inquisidor de la historia acabe haciéndose realidad.

Cullera Laica, abril 2018.