El defensor del Poble admet a tràmit la queixa de Cullera Laica contra l’Ajuntament de Múrcia pel carrer Arzobispo Simón López

L’arquebisbe va ser responsable de l’execució de l’última víctima de la Inquisició, perpetrada a València en 1826.

El passat 8 de gener, el Defensor del Poble comunicava a l’associació Cullera Laica que admetia a tràmit la queixa que l’Entitat va presentar davant esta alta Institució contra l’Ajuntament de Múrcia en relació amb el nom del carrer Arzobispo Simón López d’este municipi. La qüestió es remunta a desembre de 2016, quan Cullera Laica sol·licità a l’Ajuntament de Múrcia el canvi de nom del carrer Arzobispo  Simón López per un altre digne de la ciutat. La sol·licitud es fonamenta en el fet que Simón López, eclesiàstic espanyol que va arribar a ser arquebisbe de València a partir de 1824, va ser responsable de l’execució del mestre lliurepensador Cayetano Ripoll, ocorreguda a la plaça del Mercat Central de València el 31 de juliol de 1826, venint a convertir-se en l’última víctima de la Inquisició. La sol·licitud remetia al vídeo “Gaietà Ripoll i l’Església valenciana”, de l’Associació Valenciana d’Ateus i lliurepensadors (AVALL), publicat en el lloc web YouTube. En la seva petició, Cullera Laica considerava “impropio de un municipio comprometido con los valores éticos” -com sens dubte l’entitat laïcista presumeix que ho és el de Múrcia- que homenatgee d’una manera o altra a personatges com el referit arquebisbe. La iniciativa de Cullera Laica es va produir en el context reivindicatiu del 9 de desembre com a Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència, que a València va comptar amb un acte en memòria del mestre Ripoll.

En no rebre cap resposta, en abril de 2017 Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Múrcia la corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. I en no rebre tampoc cap resposta, en novembre de 2017, l’Entitat va presentar la corresponent queixa al Defensor del Poble, que en gener de 2018 l’admetia a tràmit. Ara, l’Associació espera que esta Institució inste a l’Ajuntament de Múrcia a pronunciar-se i que la petició de canvi de nom del carrer dedicat a qui va vindre a ser l’últim inquisidor de la història acabe fent-se realitat.

Cullera, 14 de  gener de 2018

 

El defensor del Pueblo admite a trámite la queja de Cullera Laica contra el Ayuntamiento de Murcia por la calle Arzobispo Simón López

El arzobispo fue responsable de la ejecución de la última víctima de la Inquisición, perpetrada en Valencia en 1826.

El pasado 8 de enero, el Defensor del Pueblo comunicaba a la asociación Cullera Laica que admitía a trámite la queja que la Entidad presentó ante esta alta Institución contra el Ayuntamiento de Murcia en relación con el nombre de la calle Arzobispo Simón López de este municipio. La cuestión se remonta a diciembre de 2016, cuando Cullera Laica solicitó al Ayuntamiento de Murcia el cambio de nombre de la calle Arzobispo Simón López por otro digno de la ciudad. La solicitud se fundamenta en el hecho de que Simón López, eclesiástico español que llegó a ser arzobispo de Valencia a partir de 1824, fue responsable de la ejecución del maestro librepensador Cayetano Ripoll, ocurrida en la plaza del Mercado Central de Valencia el 31 de julio de 1826, viniendo a convertirse en la última víctima de la Inquisición. La solicitud remitía al vídeo “Cayetano Ripoll y la Iglesia valenciana”, de la Associació Valenciana d’Ateus y Lliurepensadors (AVALL), publicado en el sitio web YouTube. En su petición, Cullera Laica consideraba “impropio de un municipio comprometido con los valores éticos” -como sin duda la entidad laicista presume que lo es el de Murcia- que homenajee de una manera u otra a personajes como el referido arzobispo.  La iniciativa de Cullera Laica se produjo en el contexto reivindicativo del 9 de diciembre como Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, que en Valencia contó con un acto en memoria del maestro Ripoll.

Al no recibir ninguna respuesta, en abril de 2017 Cullera Laica presentó al Ayuntamiento de Murcia la correspondiente solicitud de certificación de acto presunto. Y al no recibir tampoco ninguna respuesta, en noviembre de 2017, la Entidad presentó la correspondiente queja al Defensor del Pueblo, que en enero de 2018 la admitía a trámite. Ahora, la Asociación espera que esta Institución inste a l Ayuntamiento de Murcia a pronunciarse y que la petición de cambio de nombre de la calle dedicada a quien vino a ser el último inquisidor de la historia acabe haciéndose realidad.

Cullera, 14 de enero de 2018