Cullera Laica recorre al Síndic de Greuges

El 12 d’abril del 2012, l’Associació Cullera Laica va sol∙licitar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Cullera una sol∙licitud per a poder visitar el dipòsit on hi ha llibres de la Biblioteca Municipal inaugurada l’any 1932; tal com ens indicaren que férem a la Casa de la Cultura després de fer la petició verbalment i que la funcionària que ens atengué fera les consultes pertinents. L’interés de Cullera Laica en visitar eixe dipòsit radicava i radica en una sèrie d’iniciatives culturals, cosa per la qual voliem conéixer de primera mà l’estat del fons antic de la Biblioteca.

En no rebre cap resposta de l’Ajuntament, el mes de juliol següent, Cullera Laica va presentar la corresponent sol∙licitud de certificació d’acte presumpte, la qual, al menys en determinades condicions, obliga a les administracions públiques a donar resposta, segons ha remarcat en altres ocasions el Síndic de Gregues a l’Ajuntament de Cullera. Esperant una resposta de l’Ajuntament fins l’últim moment que la Llei ho permet per a poder recórrer al Síndic de Greuges, el passat mes de juliol de 2013, Cullera Laica va presentar la corresponent Queixa, la qual ha estat admesa a tràmit per esta institució.

Cullera Laica, 2 de setembre de 2013.