Cullera Laica pregunta a l’Ajuntament si l’Església Catòlica s’ha apropiat d’algún bé immoble municipal

L’article 206 de la Llei Hipotecària espanyola permet a l’Església Catòlica inscriure’s al seu nom propietats no registrades a nom de ningú. Eix privilegi, que equipara els diocesans als funcionaris públics acreditats per a inscriure béns, està suposant un expoli del patrimoni estatal, autonòmic o municipal. Segons les notícies aparegudes (p. ex., El País, 11-VII-2011), en els darrers anys l’Església Catòlica s’ha immatriculat al seu nom centenars o milers de propietats, les quals inclouen parròquies, ermites, basíliques, cases, escoles, magatzems, terrenys, atris, solars, pisos, garatges, frontons o cementeris; propietats que en molts casos s’entenia que eren dels pobles, perquè s’havien construït amb fons municipals o comunalment, encara que no estaven registrades a nom de ningú. Assabentats de les usurpacions, molts alcaldes lluiten ara per recuperar allò que entenen que l’Església ha arravatat als seus municipis en virtut d’una llei clerical.

 L’associació Cullera Laica, que, per una banda té com a finalitat la defensa de la laïcitat (i per tant d’un ordenament jurídic sense privilegis ni discriminacions de cap tipus), i per altra és una entitat cultural cullerenca (i per tant compromesa amb la integritat del patrimoni de tota la ciutadania), desconeix si els béns patrimonials del nostre municipi també han patit algun tipus d’espoli per part de l’Església Catòlica o d’alguna de les seues corporacions. Per la qual cosa, Cullera Laica ha sol.licitat a l’Ajuntament de Cullera que tinga a bé informar a l’Associació si té constància que l’Església Catòlica o alguna de les seus corporacions s’ha immatriculat al seu nom algun bé immoble del municipi de Cullera en virtut del l’article 206 de la Llei Hipotecària.

Cullera Laica, 27 juliol de 2012