Cullera Laica porta a l’Ajuntament de Múrcia davant el Defensor del Poble

En desembre de 2016, l’associació Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Múrcia una sol·licitud en la que es demanava que es tinguera a bé canviar el nom de l’actual carrer del “Arzobispo Simón López” per altre digne de la ciutat de Múrcia. La petició es fonamentava en què l’esmentat prelat, estant al front de la diócesi de València, va ser responsable de l’execució en 1826 de Gaietà Ripoll, un mestre d’escola que passaria a la història com la última víctima de la Inquisició.

Com no rebérem cap resposta, en abril de 2017 Cullera Laica va demanar la corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. En no rebre tampoc cap resposta, el passat 26 de novembre, Cullera Laica va presentar al Defensor del Poble la corresponent queixa, amb la qual l’Associació espera que esta Institució inste a l’Ajuntament de Múrcia a pronunciar-se i que la petició de canvi de nom del carrer dedicat a qui va vindre a ser l’últim inquisidor de la història acabe fent-se realitat.

Cullera, 1 de desembre de 2017

 

Cullera Laica lleva al Ayuntamiento de Murcia ante el Defensor del Pueblo

En diciembre de 2016, la asociación Cullera Laica presentó al Ayuntamiento de Murcia una solicitud en la que es pedía que se tuviera a bien cambiar el nombre de la actual calle del “Arzobispo Simón López” por otro digno de la ciudad de Murcia. La petición se fundamentaba en que el citado prelado, estando al frente de la diócesis de Valencia, fue responsable de la ejecución en 1826 de Cayetano Ripoll, un maestro de escuela que pasaría a la historia como la última víctima de la Inquisición.

Como no recibimos ninguna respuesta, en abril de 2017 Cullera Laica pidió la correspondiente solicitud de certificación de acto presunto. Al no recibir tampoco ninguna respuesta, el pasado 26 de noviembre, Cullera Laica presentó al Defensor del Pueblo la correspondiente queja, con la cual la Asociación espera que esta Institución inste al Ayuntamiento de Murcia a pronunciarse y que la petición de cambio de nombre de la calle dedicada a quien vino a ser el último inquisidor de la historia acabe haciéndose realidad.

Cullera, 1 de diciembre de 2017