Cullera Laica porta a l’Ajuntament de Cullera davant del Síndic de Greuges

El passat mes de gener, l’associació Cullera Laica va presentar una queixa al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per no obtenir resposta de l’Ajuntament de Cullera a una sèrie de sol·licituds. En concret, Cullera Laica preguntava a l’Ajuntament si s’havia consignat o tenia previst consignar alguna subvenció econòmica a l’Associació per desenvolupar activitats culturals, tal com es fa amb altres entitats locals. Després de seguir el procediment administratiu estipulat per la Llei i no obtenir cap resposta, Cullera Laica va entendre que l’Ajuntament estava vulnerant la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els drets de l’Associació, per la qual cosa va presentar la corresponent queixa al Síndic de Greuges, la qual va ser admesa a tràmit.
Cullera Laica lamenta haver hagut d’arribar al citat extrem, al què ha recorregut només quan l’Ajuntament va eludir contestar a l’Associació fins en tres ocasions. No obstant, Cullera Laica veu l’actuació de l’Ajuntament dins de la línia de menyspreu i inclús de discriminació a què en general s’ha vist sotmesa l’Associació, com s’evidencia sobradament cada any amb la seua exclusió de la programació de les Festes Majors.
Cullera Laica ja té en el seu poder la resolució del Síndic de Greuges, encara que no la farà pública fins d’ací a uns dies, quan haja informat de la mateixa als seus socis.

Cullera Laica, 5 de juny del 2010.

———————————————————————————————————-

Cullera Laica lleva al Ayuntamiento de Cullera ante el Síndic de Greuges

El pasado mes de enero, la asociación Cullera Laica presentó una queja al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana por no obtener respuesta del Ayuntamiento de Cullera a una serie de solicitudes. En concreto, Cullera Laica preguntaba al Ayuntamiento si se había consignado o tenía previsto consignar alguna subvención económica a la Asociación por desarrollar actividades culturales, tal como se hace con otras entidades locales. Tras seguir el procedimiento administrativo estipulado por la Ley y no obtener ninguna respuesta, Cullera Laica entendió que el Ayuntamiento estaba vulnerando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común, así como los derechos de la Asociación, por lo que presentó la correspondiente queja al Síndic de Greuges, la cual fue admitida a trámite.
Cullera Laica lamenta haber tenido que llegar a este extremo, al que ha recurrido sólo cuando el Ayuntamiento eludió contestar a la Asociación hasta en tres ocasiones. No obstante, Cullera Laica ve la actuación del Ayuntamiento dentro de la línea de menosprecio e incluso de discriminación a la que en general se ha visto sometida la Associación, como se evidencia palmariamente cada año con su exclusión de la  programación de las Fiestas Mayores.
Cullera Laica ya tiene en su poder la resolución del Síndic de Greuges, aunque no la hará pública hasta dentro de unos días, cuando haya informado de la misma a sus socios.

[Cullera Laica, 5 de junio de 2010.]