Cullera Laica, marmessor de la ciutadania

El passat 14 de desembre, l’associació Cullera Laica va celebrar l’última assemblea general ordinària de l’any 2007. Entre altres punts importants de l’orde del dia, i fetes les consultes jurídiques oportunes, l’assemblea va aprovar per unanimitat instituir a l’associació Cullera Laica com a marmessor de la ciutadania. D’esta manera, Cullera Laica assumix la responsabilitat de  vetlar pel compliment de l’última voluntat de les persones que així ho sol·liciten, amb autoritat legal per a, arribat el cas, presentar-se acreditadament davant de les autoritats competents perquè es procedisca a la suspensió de qualsevol acte disconforme amb la voluntat de les persones que van anomenar a esta associació com el seu marmessor.
Lamentablement, és un fet prou freqüent, que persones de conviccions no-religioses reben després de la seua defunció un funeral confessional. Ja siga pels tabús familiars, per la inèrcia dels costums, per les circumstàncies socials, per actituds intolerants, o pel que siga, la qüestió és que sovint no es respecten les conviccions que tenien moltes persones finades. Sense anar més lluny, fa uns mesos, en este mateix periòdic, una persona es queixava del funeral que va rebre un amic mort, del tot contrari a les seues conviccions personals.
Erigint-se com a marmessor, Cullera Laica vol promoure el respecte per l’última voluntat de consciència de totes les persones, i en la mesura que es puga, garantir que eixa voluntat es complisca. Daud muhammad L’associació Cullera Laica ja ha rebut alguna petició personal en eixe sentit. És més, va ser precisament per això pel que es va iniciar el procediment legal per a investir a l’associació com a marmessor de les persones que així ho sol·liciten.

Cullera Laica
Apartat de correus: 253

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cullera Laica, albacea de la ciudadanía

El pasado 14 de diciembre, la asociación Cullera Laica celebró la última asamblea general ordinaria del año 2007. Entre otros puntos importantes del orden del día, y hechas las consultas jurídicas oportunas, la asamblea aprobó por unanimidad instituir a la asociación Cullera Laica como albacea de la ciudadanía. De este modo, Cullera Laica asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la última voluntad de las personas que así lo soliciten, con autoridad legal para, llegado el caso, presentarse acreditadamente ante las autoridades competentes para que se proceda a la suspensión de cualquier acto disconforme con la voluntad de las personas que nombraron a esta asociación como su albacea.
Lamentablemente, es un hecho bastante frecuente, que personas de convicciones no-religiosas reciban tras su fallecimiento un funeral confesional. Ya sea por los tabúes familiares, por la inercia de las costumbres, por las circunstancias sociales, por actitudes intolerantes, o por lo que sea, la cuestión es que a menudo no se respetan las convicciones que tenían muchas personas finadas. Sin ir más lejos, hace unos meses, en este mismo periódico, una persona se quejaba del funeral que recibió un amigo fallecido, del todo contrario a sus convicciones personales.
Erigiéndose como albacea, Cullera Laica quiere promover el respeto por la última voluntad de conciencia de todas las personas, y en lo posible garantizar que esa voluntad se cumpla. La asociación Cullera Laica ya ha recibido alguna petición personal en ese sentido. Es más, fue precisamente por ello por lo que se inició el procedimiento legal para investir a la asociación como albacea de las personas que así lo soliciten.

Cullera Laica
Apartado de correos: 253