Cullera Laica insta a l’Ajuntament de Cullera a recuperar una Biblioteca confiscada en 1910 pel jutjat de Sueca

En maig de 1910, el jutjat de Sueca va confiscar el Llibre de socis, documents i Biblioteca (composta per més de 700 volums) de la “Sociedad Instructiva Escuela Moderna” de Cullera. Aquesta societat sostenia una escola racionalista, de la qual se sap ben poc, precisament per la persecució i espoli a què es va veure sotmesa. En qualsevol cas, i al marge d’altres aspectes, era una escola fonamentada en la raó i en la ciència, la qual cosa la converteix en un bé cultural intangible que dota els seus materials d’un important valor cultural i educatiu afegit.
Del destí del material confiscat mai no es va saber res. Encara que no seria d’estranyar que els llibres foren destruïts, cap la possibilitat que encara es conserven en algun o altre arxiu o biblioteca, pública o privada. Com que hui no existeix l’esmentada societat ni cap altra “hereva” que pogués reivindicar legítimament la propietat de la seua documentació i Biblioteca, entenem que és l’Ajuntament de Cullera l’entitat a la que li correspon fer els tràmits pertinents.
Consegüentment, el passat 27 de setembre, Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que realitzara les gestions i indagacions necessàries encaminades a conèixer el destí de la documentació i Biblioteca confiscada a aquesta entitat cullerenca, i que en cas de què encara es conserven total o parcialment, les reclame com a legítim titular.
Com sempre, Cullera Laica va oferir a l’Ajuntament tota la seua col·laboració.

Cullera Laica, 29 de setembre 2011.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cullera Laica insta al Ayuntamiento de Cullera a recuperar una Biblioteca confiscada en 1910 por el juzgado de Sueca

En mayo de 1910, el juzgado de Sueca confiscó el Libro de socios, documentos y Biblioteca (compuesta por más de 700 volúmenes) de la “Sociedad Instructiva Escuela Moderna” de Cullera. Esta sociedad sostenía una escuela racionalista, de la cual se sabe muy poco, precisamente por la persecución y expolio a que se vio sometida. En cualquier caso, y al margen otros aspectos, era una escuela fundamentada en la razón y en la ciencia, lo cual la convierte en un bien cultural intangible que dota sus materiales de un importante valor cultural y educativo añadido.

Del destino del material confiscado nunca se supo nada. Aunque no sería de extrañar que los libros fueron destruidos, cabe la posibilidad que todavía se conservan en algún u otro archivo o biblioteca, pública o privada. Como que hoy no existe la mencionada sociedad ni ninguna otra “heredera” que pudiera reivindicar legítimamente la propiedad de su documentación y Biblioteca, entendemos que es el Ayuntamiento de Cullera la entidad a la que le corresponde hacer los trámites pertinentes.
Consiguientemente, el pasado 27 de septiembre, Cullera Laica solicitó al Ayuntamiento de Cullera que realizara las gestiones e indagaciones necesarias encaminadas a conocer el destino de la documentación y Biblioteca confiscada a esta entidad cullerense, y que en caso de que todavía se conserven total o parcialmente, las reclame como legítimo titular.
Como siempre, Cullera Laica ofreció al Ayuntamiento toda su colaboración.

Cullera Laica, 29 de septiembre de 2011