Cullera Laica es dirigeix a Zapatero

El passat 19 de juny, l’associació Cullera Laica va celebrar la seua segona assemblea general de 2009, i entre d’altres acords, es va aprovar dirigir-se al govern del president José Luis Rodríguez Zapatero per a sol·licitar que l’acte d’acolliment civil es regule com un dret de la ciutadania en tot l’Estat espanyol.
L’acolliment civil pren com model la celebración que es va fer per primera vegada a Estrasburg el 13 de juliol del 1790. És un acte que té per objectiu presentar a la ciutadania i a l’Ajuntament els nous nadons de la ciutat, mostrar el compromís de la família i l’Ajuntament vers l’educació del nadó en els valors cívics, i compartir l’alegria de la vinguda d’un nou fill al municipi. Encara que l’acte pot presentar algunes variacions, en general consisteix en: unes paraules de benvinguda de l’Alcaldia o la persona per ella designada; la presentació del nadó als assistents; lectura de textos, com ara articles de la Carta dels Drets de la Infantesa; interpretació de música; recitació de poemes; i signatura en un llibre que dóna testimoni de l’acte realitzat.
Encara que l’acolliment civil es conega popularment com “bateig civil”, aquesta és una denominació desafortunada i que condueix a la confusió, doncs no té res a veure amb cap bateig. Una cosa és presentar un xiquet de bolquers a la ciutadania i al seu Ajuntament, i una altra ben distinta és subministrar-li el sagrament cristià. Per descomptat, l’acolliment civil és un acte que pot fer ús tota la ciutadania independentment de les seues creences.
En novembre de 2008, l’Associació Cullera Laica, i arran de l’interés mostrat per alguns ciutadans, va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que establira l’acolliment civil a la nostra ciutat. En un primer moment, l’Ajuntament de Cullera es va interessar per la iniciativa, doncs en un escrit de finals de novembre de 2008, la Regidoria de Règim Interior va demanar a l’Associació que posara en coneixement de l’Ajuntament la normativa al respecte, a fi d’estudiar-la. A finals d’any, Cullera Laica va presentar tota la documentació pertinent, prenent a més el compromís que si l’Ajuntament de Cullera establia l’acolliment civil, l’Associació elaboraria una proposta de cerimonial genuinament cullerenc, amb poemes de poetes com Lamberto Olivert, música cullerenca com la recollida pel compositor Rafael Talens, etc.
L’Associació ja no va saber res de la seua iniciativa, fins que una família va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera presentar el seu fill al poble mitjançant un acte d’acolliment civil. Al dia següent de la sol·licitud de la parella, en març de 2009, l’Ajuntament va resoldre inconsistentment desestimar la sol·licitud, de la família i de l’Associació. A principis de juny, Cullera Laica va remetre tota la documentació al voltant dels acolliments civils a tots els partits polítics amb representació al Consistori  de Cullera, per si volien fer seua la iniciativa.
D’ençà, els actes d’acolliment civil no han parat de proliferar: Maig 2009, El Borge(Málaga), David, de dos mesos, es converteix en el primer xiquet andalús civilment acollit; Juny 2009, Madrid: l’actriu Cayetana Guillén-Cuervo va presentar el seu fill mitjançant un acte d’acolliment civil; Juliol 2009, l’Ajuntament d’Aldaïa aprova per unanimitat un cerimonial civil que inclou l’esmentat acte.
En canvi, a Cullera, la Regidoria de Règim Interior ha denegat dita celebració a una família que ho va demanar amb tota la il·lusió del món. A més, eixa denegació pot tindre un efecte dissuasori entre altres famílies. Cullera Laica entén que casos com el que s’ha produit a Cullera no deurien donar-se en cap lloc. Conseqüentment, i arran de l’entrevista que El Levante va realitzar a les vàries famílies de Cullera interessades en els acolliments civils (Levante, 21 de juny de 2009), la darrera Assemblea general de l’Associació va decidir sol·liciar al Ministeri de Justícia i al President del Govern, que els acolliments civils es regulen com un dret de la ciutadania a tot l´Estat espanyol.
No obstant això, Cullera Laica espera que l’Ajuntament de Cullera encara reconsidere la sea negativa, perquè es tracta d’una celebració que fomenta els sentiments cívis i de ciutadania, i resulta incomprensible que un Ajuntament no vullga promoure eixos valors amb un acte tan entranyable com és l’acolliment civil.

[Cullera Laica, 3 d’agost de 2009]