Cullera Laica elegeix nova Junta directiva

El passat 30 de juny tingué lloc l’assemblea d’estiu de l’associació Cullera Laica. En l’assemblea es va donar compte de les darreres activitats relacionades amb l’Associació, i es van proposar i aprovar un munt d’iniciatives de tot tipus (institucionals, patrimonials, culturals, etc.), de les quals informarem conforme vagen duent-se a terme. A més, corresponia a aquesta Assemblea elegir la nova Junta Directiva, quedant constituïda de la següent manera:

President: Joan Baptista Malonda

Vice-President: José Garrigós

Secretària: Anna Nicola

Tresorer: Rafael Giménez

Vocals: Juan Falcó, Elvira Mondragón, Àlex Morales, Emili Renart i Vicent Sendra.

A més, es va acordar crear diferents àrees de treball, al front de cada una de les quals estaria cada una de les vocalies designades, acord que es concretarà i portarà pròximament a terme.

La nova Junta Directiva suposa una renovació parcial de l’anterior, i tal com s’estableix als estatuts de Cullera Laica li correspondrà dirigir l’Associació durant els dos pròxims anys.

Cullera Laica, Juliol 2011.