Cullera Laica convoca un concurs per al disseny del seu logotip

L’Entitat legalment constituïda CULLERA LAICA, aprovà per unanimitat en l’assemblea de 29 de setembre de 2007 convocar un concurs per a elegir el disseny del logotip que identifique la societat segons les següents bases aprovades a l’assemblea de 14 de desembre de 2007:

1.- Pot participar qualsevol persona que accepte aquestes bases. Presentarà un sol original.
2.- Els originals han de ser inèdits i s’enviaran per correu certificat a l’adreça de l’entitat: Cullera Laica, apartat de correus 253, 46400 Cullera 46400 Cullera, abans del 10 de març de 2008. abans del 10 de març de 2008.
3.- Els treballs han de ser presentats en suport CD, format GIF/TIF i en una resolució de 300 ppp. A la vegada es presentaran impresos en cartolina blanca de mesura màxima DIN A-4.
4.- Es pot utilitzar qualsevol tècnica, en quatricomia i en blanc i negre.

5.- El Tema és lliure i relacionat amb la idea de laïcitat. Ha de tenir obligatòriament les paraules CULLERA LAICA.

6.- Les obres es presentaran dins un sobre tancat que portarà a l’exterior el pseudònim de l’autor. A l’interior són necessàries les dades:
Nom i cognoms
Fotocopia del Document d’Identitat
Direcció, telèfon, correu-e i escrit d’acceptació de les bases.
7.- L’original escollit i tots els seus drets passaran a ser propietat de Cullera Laica, que el reproduirà de les maneres que trobe convenient. En un lloc discret, del logotip, als marges preferentment, podrà figurar la llegenda amb l’autoria de l’original escollit.
8.- Els originals no escollits seran retornats si es sol·licita a la vegada que es lliura el treball i s’inclou dita sol·licitud dins el mateix sobre on van les dades personals.
9.- El jurat estarà presidit pel president de Cullera Laica o en la persona que delegue. Hi formaran part 4 persones que decidirà l’assemblea de Cullera Laica. El secretari del jurat serà el de la societat.
10.- La decisió del jurat serà inapel·lable, resoldrà qualsevol circumstància i podrà declarar desert el premi.
11.- El logotip guanyador gaudirà de la satisfacció i del reconeixement de representar mitjançant el seu logotip la Societat, on, segons la base setena, hi pot figurar l’autoria.
12.- La decisió del jurat es coneixerà en un acte públic que s’organitzarà dijous, dia 3 d’abril de 2008, dins els actes de les Festes Majors de Cullera, a les 20:00 hores al lloc que es determine. Al mateix acte s’exposaran tots els treballs presentats.

Per a més informació poden contactar mitjançant el correu electrònic de l’entitat: culleralaica@hotmail.com culleralaica@hotmail.com

Cullera Laica
14 de desembre de 2007
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

CULLERA LAICA CONVOCA UN CONCURSO PARA EL DISEÑO DE SU LOGOTIPO

La Entidad legalmente constituida CULLERA LAICA, aprobó por unanimidad en la asamblea de 29 de septiembre de 2007 convocar un concurso para elegir el diseño del logotipo que identifique la sociedad según las siguientes bases aprobadas en la asamblea de 14 de diciembre de 2007:

1.- Puede participar cualquier persona que acepte estas bases. Presentará un solo original.
2.- Los originales deben ser inéditos y se enviarán por correo certificado a la dirección de la entidad: Cullera Laica, apartado de correos 253, 46400 Cullera 46400 Cullera, antes del 10 de marzo de 2008. antes del 10 de marzo de 2008.
3.- Los trabajos deben ser presentados en apoyo CD, formato GIF/TIF y en una resolución de 300 ppp. A la vez se presentarán impresos en cartulina blanca de medida máxima DIN A-4.
4.- Se puede utilizar cualquiera técnica, en cuatricomía y en blanco y negro.
5.- El Tema es libre y relacionado con la idea de laicidad. Debe tener obligatoriamente las palabras CULLERA LAICA.
6.- Las obras se presentarán dentro de un sobre cerrado que llevará en el exterior el pseudónimo del autor. En el interior son necesarios los datos:
Nombre y apellidos
Fotocopia del Documento de Identidad
Dirección, teléfono, correo electrónico y escrito de aceptación de las bases.
7.- El original escogido y todos sus derechos pasarán a ser propiedad de Cullera Laica, que lo reproducirá de las maneras que encuentre conveniente. En un lugar discreto, del logotipo, en los márgenes preferentemente, podrá figurar la leyenda con la autoría del original escogido.
8.- Los originales no escogidos serán devueltos si se solicita a la vez que se entrega el trabajo y se incluye dicha solicitud dentro del mismo sobre donde van los datos personales.
9.- El jurado estará presidido por el presidente de Cullera Laica o en la persona que delegue. Formarán parte 4 personas que decidirá la asamblea de Cullera Laica. El secretario del jurado será el de la sociedad.
10.- La decisión del jurado será inapelable, resolverá cualquier circunstancia y podrá declarar desierto el premio.
11.- El logotipo ganador gozará de la satisfacción y del reconocimiento de representar mediando su logotipo a la Sociedad, donde, según la base séptima, puede figurar la autoría.
12.- La decisión del jurado se conocerá en un acto público que se organizará el jueves, día 3 de abril de 2008, dentro de los actos de las Fiestas Mayores de Cullera, a las 20:00 horas en el lugar que se determine. Al mismo acto se expondrán todos los trabajos presentados.

Para más información pueden contactar mediante el correo electrónico de la entidad: culleralaica@hotmail.com culleralaica@hotmail.com

Cullera Laica

14 de diciembre de 2007