Cullera celebra el seu primer acolliment civil

En la cerimònia participarà, per invitació de la família, l’associació Cullera Laica.

Dissabte 29 de setembre, a les 12:00 h., al Saló de Plens de l’Ajuntament, tindrà lloc el primer acte d’acolliment civil de Cullera, el de Josep Aparici Mompó, d’any i mig d’edat.

La qüestió dels acolliments civils a Cullera es remunta a novembre de 2008, quan l’associació Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que estatuïra l’acolliment civil a la nostra ciutat, és a dir: l’acte municipal, presidit per l’alcalde o per la persona en qui delegue, pel qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics. És un acte per a l’alegria i el civisme. A més, Cullera Laica es va comprometre a elaborar una proposta de cerimonial genuïnament cullerenc, amb poemes de poetes locals, com Lamberto Olivert, i música popular cullerenca, com la recollida pel compositor Rafael Talens.

Però la iniciativa va entropessar amb la negativa reiterada de la regidora de Règim Interior, Juana Sapiña, de l’alcalde, Ernesto Sanjuán, i del Govern municipal del Partit Popular d’eixos anys, que persistentment van ignorar o rebutjar totes les opcions que durant quasi dos anys se’ls va proposar, inclosa la de permetre als regidors que volgueren que pogueren presidir els actes d’acolliment civil en representació de l’Ajuntament.

Amb tot, directament o indirectament, la iniciativa de Cullera Laica no va deixar de ser notícia en la premsa, i si no es va aconseguir per a Cullera, l’acolliment civil va anar implantant-se a d’altres municipis dels nostre entorn i de més enllà, com a Alzira, Almussafes, Corbera, Guadassuar, L’Alcúdia, Simat de la Valldigna, Sueca… I almenys que sapiguem, a l’Ajuntament de Cullera va entrar una petició formal d’acolliment civil per a un xiquet, la qual va ser rebutjada pel mateix equip de govern.

En novembre de 2015, ja amb el nou consistori governat pel PSOE i després pel PSOE i Compromís, Cullera Laica va renovar totes les sol·licituds que va fer als dos darrers Ajuntaments del PP i que havien estat ignorades o rebutjades, entre elles la d’instaurar a Cullera els acolliments civils. Després d’alguns escrits addicionals i algunes reunions amb l’Ajuntament sobre la citada sol·licitud, el Ple municipal de 26 de setembre de 2017 aprovà per unanimitat una proposta presentada pel Tinent d’Alcalde Hugo Font per la regulació a Cullera dels actes d’acolliment civil. Un any després, i una vegada complits els tràmits administratius corresponents, tindrà lloc el primer acolliment civil de Cullera, amb la participació en l’acte, per invitació de la família, de Cullera Laica.

Cullera, 26 de setembre de 2018.

 

Cullera celebra su primera acogida civil

En la ceremonia participará, por invitación de la familia, la asociación Cullera Laica.

Sábado 29 de septiembre, a les 12:00 h., en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar el primer acto de acogida civil de Cullera, el de Josep Aparici Mompó, de un año y medio de edad.

La cuestión de las acogidas civiles en Cullera es remonta a noviembre de 2008, cuando la asociación Cullera Laica solicitó al Ayuntamiento de Cullera que estatuyera la acogida  civil en nuestra ciudad, es decir: el acto municipal, presidido por el alcalde o per la persona en quien delegue, por el cual los nuevos niños y niñas nacidos en el municipio son presentados a la ciudadanía, el Ayuntamiento muestra su acogida y reconocimiento como nuevos hijos del municipio, y sus padres y madres se comprometen a educarlos en los valores democráticos. Es un acto para la alegría y el civismo. Además, Cullera Laica se comprometió a elaborar una propuesta de ceremonial genuinamente cullerense, con poemas de poetes locales, como Lamberto Olivert y música popular cullerense, como la recogida por el compositor Rafael Talens.

Pero la iniciativa tropezó con la negativa reiterada de la regidora de Régimen Interior, Juana Sapiña, del alcalde, Ernesto Sanjuán, i del Gobierno municipal del Partido Popular de esos años, que persistentemente ignoraron o rechazaron todas las opciones que durante casi dos años se les propuso, incluida la de permitir a los concejales que quisieran que pudieran presidir los actos de acogida civil en representación del Ayuntamiento.

Con todo, directamente o indirectamente, la iniciativa de Cullera Laica no dejó de ser noticia en la prensa, y si no es consiguió para Cullera, la acogida civil fue implantándose en otros municipios de nuestro entorno y de más allá, como en Alzira, Almussafes, Corbera, Guadassuar, L’Alcúdia, Simat de la Valldigna, Sueca… Y al menos que sepamos, al Ayuntamiento de Cullera entró una petición formal de acogida civil para un niño, la cual fue rechazada por el mismo equipo de gobierno.

En noviembre de 2015, ya con el nuevo consistorio gobernado por el PSOE i después por el PSOE y Compromís, Cullera Laica renovó todas les solicitudes que hizo a los dos últimos Ayuntamientos del PP y que fueron ignoradas o rechazadas, entre ellas la de instaurar en Cullera las acogidas civiles. Después de algunos escritos adicionales y algunas reuniones con el Ayuntamiento sobre la citada solicitud, el Pleno municipal de 26 de septiembre de 2017 aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el Teniente de alcalde Hugo Font para la regulación en Cullera de los actos de acogida civil. Un año después, y una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes, tendrá lugar la primera acogida civil de Cullera, con la participación en el acto, por invitación de la familia, de Cullera Laica.

Cullera, 26 de septiembre de 2018.