Consideracions als arguments esgrimits per L’Ajuntament de Cullera per a negar-se a establir els acolliments civils.

Davant els arguments esgrimits per L’Ajuntament de Cullera per a negar-se a establir l’acte d’acolliment civil, reproduits per la premsa en les darrers dies, l’associació Cullera Laica vol manifestar a l’opinió pública i als partits polítics en representació a L’Ajuntament de Cullera les següents consideracions:1.- On L’Ajuntament diu “no es normativa legal de general y obligado cumplimiento para los Ayuntamientos”, Cullera Laica argumenta que també es cert que no hi ha cap normativa legal que prohibisca l’acte dels acolliments civils, per tant és voluntat de L’Ajuntament la seua aprovació, a l’igual que L’Ajuntament pren un munt de decisions, encara que no tinguen caràcter d’obligatori segons la normativa legal, si opina que són positives per al poble i no conculquen cap dret col·lectiu i personal.2.- On L’Ajuntament diu: “que este tipo de actos o ceremonias se considera que son más bien del ámbito privado”, Cullera Laica manifesta que l’acte privat correspon pròpiament al naixement i no a l’acte d’acolliment civil que és públic, perquè en diferents grups ètnics i en tots els temps, les societats han establert rituals per donar la benvinguda a la persona nounada, amb l’objectiu que l’acte privat del naixement passe a ser reconegut públicament pel grup social. L’acolliment civil és un acte que possibilita justament que un acte privat, el del naixement, passe a ser públic, perquè està organitzat pel màxim òrgan representatiu local: L’Ajuntament.
3.- On L’Ajuntament afirma “la acogida civil se lleva a cabo mediante la inscripción del recién nacido en el Registro Civil”, Cullera Laica clarifica que la inscripción al Registre Civil i l’acte d’acolliment civil són actes totalment diferents i que no tenen cap relació. Mentre la inscripció al Registre Civil és un acte obligatori, després del qual les famílies poden decidir o no realitzar una altre acte voluntari, la inscripció al Llibre d’acolliments civils és un acte voluntari que demana la família de la persona nounada, perquè vol que la ciutadania del seu poble, la societat civil, representada per L’Ajuntament, reconega i done acollida al seu fill o a la seua filla en un lloc i en un acte públic. Per tant, afirmar que la inscripció al Registre Civil, a efectes públics és igual que l’acte d’acolliment civil és, si més no, una afirmació que pot confondre l’opinió pública.
Finalment, Cullera Laica desitja que L’Ajuntament de Cullera rectifique i estableisca l’acte d’acollida civil a les famílies que ho sol·liciten, perquè és un acte d’apreci de la ciutadania envers L’Ajuntament, i de L’Ajuntament envers la ciutadania des la seua infància. Qualsevol família pot fer ús de l’acolliment civil, perquè és totalment compatible amb qualsevol altre tipus de celebració. A més, és un acte escrupolosament respectuós amb la llibertat de consciència de la infantesa i futures persones adultes.
Cullera Laica