Al.legació a la “Carta de Bones Pràctiques”

Distinguit Sr. Alcalde:

Tal com Vosté perfectament sabrà, el Ple de l’Ajuntament de Cullera aprovà perfectament sabrà, el Ple de l’Ajuntament de Cullera aprovà recentment la moció d’adhesió a la “Carta de Bones Pràctiques en l’Administració Autonòmica i Local” presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, i signada per les Diputacions Provincials d’Alacant, Castelló i València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat, a través de la Conselleria d’Immigració i Ciutadania. Encara que en un primer moment vam rebre amb gran satisfacció l’aprovació d’una Carta de Bones Pràctiques per part de l’Ajuntament que Vosté presidix, una vegada examinada en el seu contingut, considerem inacceptable l’article 12, titulat “Foment del diàleg interreligiós”, que diu el següent: recentment la moció d’adhesió a la “Carta de Bones Pràctiques en l’Administració Autonòmica i Local” presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, i signada per les Diputacions Provincials d’Alacant, Castelló i València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat, a través de la Conselleria d’Immigració i Ciutadania. Encara que en un primer moment vam rebre amb gran satisfacció l’aprovació d’una Carta de Bones Pràctiques per part de l’Ajuntament que Vosté presidix, una vegada examinada en el seu contingut, considerem inacceptable l’article 12, titulat “Foment del diàleg interreligiós”, que diu el següent:

“L’increment de la pluralitat religiosa ens conduïx a una reformulació en la política de l’administració, la qual ha d’estar basada en el diàleg i la integració, a fi d’aconseguir un enteniment que ens conduïsca a un major enriquiment intercultural.
Fomentar la diversitat cultural i la interculturalitat a través de la promoció de valors com ara la tolerància, la comprensió i el diàleg intercultural.”

Encara que reconeixem la bona intencionalitat d’este article, pensem que la seua redacció i la seua filosofia de fons és contrària a la Declaració Universal dels Drets Humans, a la resta de la normativa internacional en matèria de Drets, a la Constitució  Espanyola de 1978, i a la pròpia Carta de Bones Pràctiques, per partir d’una premissa discriminatòria. En efecte, encara que no qüestionem que es fomente el diàleg interreligiós-sempre que els efectes d’este diàleg no comprometen en absolut l’aconfessionalitat de l’Estat ordenada per la Constitució-, es dóna el fet que la religiositat no és l’única condició de consciència del ser humà, ja que este, a més de religiós (ja siga catòlic, protestant, musulmà, jueu, budista, etc.), pot ser irreligiós (ja siga agnòstic o ateu). En este sentit, una Carta de suposades Bones Pràctiques que no incloga explícitament en el seu articulat com a beneficiaris de la mateixa a les persones amb conviccions no-religioses i sí ho faça en el cas de les persones religioses, és totalment inadmissible, jurídicament i moralment. És com si es declarara com a principi de bones pràctiques el foment del diàleg entre les persones de determinat sexe, de determinada raça, o de determinada religió.
Recordem que l’article 13 de la pròpia Carta obliga a l’administració autonòmica i local a “garantir la protecció i el respecte de tots els ciutadans, segons els valors reconeguts en la Declaració Universal de DDUU i en la resta de la normativa internacional, prevenint d’esta manera la discriminació i l’exclusió.”
Per això, l’associació Cullera Laica es dirigix a Vosté per a sol·licitar-li que tinga a bé promoure les accions legals pertinents per a modificar l’article 12 de la Carta de Bones Pràctiques, de manera que esta no tinga cap element que puga titlar-se de discriminatori. Pensem que el fet que esta Carta haja estat firmada per les Diputacions Provincials d’Alacant, Castelló i València, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat, a través de la Conselleria d’Immigració i Ciutadania, no deu ser un obstacle per a la seua modificació, si no un important motiu per a instar a estes Administraciones a esmenar el citat article.
Basant-nos el més estretament possible en el text actual de l’article 12 de l’esmentada Carta, i amb tot el respecte a la seua independència política, adjuntem una proposta de redacció no discriminatòria per si és de la seua ajuda (escrivim en cursiva el text afegit a l’original):

DOTZÉ: Foment del diàleg interreligiós i irreligiós i irreligiós.
“L’increment de la pluralitat religiosa i irreligiosa i irreligiosa ens conduïx a una reformulació en la política de l’administració, la qual ha d’estar basada en el diàleg i la integració ens conduïx a una reformulació en la política de l’administració, la qual ha d’estar basada en el diàleg i la integració dintre del marc aconfessional que estableix la Constitució Espanyola dintre del marc aconfessional que estableix la Constitució Espanyola, a fi d’aconseguir un enteniment que ens conduïsca a un major enriquiment intercultural.
Fomentar la diversitat cultural i la interculturalitat a través de la promoció de valors com ara la tolerància, la comprensió i el diàleg intercultural.”

Sense un altre particular, i esperant que d’ara en avant l’Ajuntament de Cullera aplique el talant de la Carta de Bones Pràctiques a tota la ciutadania i a totes les associacions de Cullera, reba una cordial salutació de totes les persones membres de l’associació Cullera Laica.

Cullera, a 1 de juny de 2008

Joan Baptista Malonda Grau
President de l’associació Cullera Laica