Aclariment de Cullera Laica sobre les cerimònies civils

En relació amb la carta oberta titulada “¿Ceremonias Civiles en Cullera?” publicada per Levante-EMV de 17 de gener de 2010 i firmada pel Sr. Justo Díaz de Rábago, en la que s’al·ludia a l’associació Cullera Laica amb motiu d’una notícia publicada per  Levante-EMV, Cullera Laica manifesta que:
1) Esta Associació no empra el terme “bateig civil” per a referir la cerimònia de presentació d’un nou nascut o nascuda a la ciutadania i al seu Ajuntament, sinó el de “acollida civil”. És més, Cullera Laica ha manifestat en més d’una ocasió la seua disconformitat amb l’expressió “bateig civil”, encara que entén que els mitjans de comunicació la utilitzen entre cometes.
2) Cullera Laica mai no ha justificat la celebració d’actes d’acollida civil pel fet que se celebren matrimonis civils. No obstant, si el problema per a la seua acceptació és que els matrimonis civils estan regulats per Llei i els actes d’acollida civil no, és precisament la seua regulació el que ha sol·licitat Cullera Laica a l’Ajuntament de Cullera i al Govern d’Espanya.
3) Cullera Laica no defén l’acte d’acollida civil per als seus membres o simpatitzants. Com el seu nom indica, l’acollida civil és un acte civil, és a dir, per a tota la ciutadania, siguen les que siguen les seues conviccions, religioses o irreligioses. Per tant, en els actes d’acollida civil no caben manifestacions ideològiques de cap grup social, sinó només de principis i valors democràtics, com la lectura d’articles de la Declaració Universal dels Drets Humans o dels Drets de la Infància. Qualsevol altre plantejament és contrari als principis i valors de Cullera Laica i de la laïcitat.
4) Finalment, Cullera Laica lamenta la publicació d’afirmacions sobre esta Associació i sobre els actes d’acollida civil que no es corresponen amb la realitat dels fets, sobretot perquè la informació respecte d’això és d’accés públic en la pàgina web de l’Associació.

Cullera Laica, 29 de gener de 2010.

___________________________________________

Aclaración de Cullera Laica sobre las ceremonias civiles

En relación con la carta abierta titulada “¿Ceremonias Civiles en Cullera?” publicada por Levante-EMV de 17 de enero de 2010 y firmada por el Sr. Justo Díaz de Rábago, en la que se aludía a la asociación Cullera Laica con motivo de una noticia publicada por  Levante-EMV, Cullera Laica manifiesta que:
1) Esta Asociación no emplea el término “bautizo civil” para referir la ceremonia de presentación de un nuevo nacido o nacida a la ciudadanía y a su Ayuntamiento, sino el de “acogida civil”. Es más, Cullera Laica ha manifestado en más de una ocasión su disconformidad con la expresión “bautizo civil”, aunque entiende que los medios de comunicación la utilicen entre comillas.
2) Cullera Laica nunca ha justificado la celebración de actos de acogida civil por el hecho de que se celebren matrimonios civiles. No obstante, si el problema para su aceptación es que los matrimonios civiles están regulados por Ley y los actos de acogida civil no, es precisamente su regulación lo que ha solicitado Cullera Laica al Ayuntamiento de Cullera y al Gobierno de España.
3) Cullera Laica no defiende el acto de acogida civil para sus miembros o simpatizantes. Como su nombre indica, la acogida civil es un acto civil, es decir, para toda la ciudadanía, sean cuales sean sus convicciones, religiosas o irreligiosas. Por lo tanto, en los actos de acogida civil no caben manifestaciones ideológicas de ningún grupo social, sino sólo de principios y valores democráticos, como la lectura de artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de los Derechos de la Infancia. Cualquier otro planteamiento es contrario a los principios y valores de Cullera Laica y de la laicidad.
4) Finalmente, Cullera Laica lamenta la publicación de afirmaciones sobre esta Asociación y sobre los actos de acogida civil que no se corresponden con la realidad de los hechos, sobre todo porque la información al respecto es de acceso público en la página web de la Asociación.

Cullera Laica, 29 de enero de 2010.