Cullera… “Allò que la dictadura ha imposat que la democràcia no ho toque”

Deu ser en compliment del manament catòlic per al matrimoni “Allò que Déu ha unit que l’home no ho separe” que la democràcia espanyola en general, i en concret a Cullera, també manté un lligam matrimonial amb la dictadura franquista. Una democràcia que, malgrat l’aval constitucional de la aconfessionalitat de l’estat, no pren mesures per anul·lar les obligacions franquistes, durant 40 anys de dictadura,  en l’àmbit de la confessionalitat catòlica.

A Cullera, com a d’altres ciutats de l’estat espanyol, tenim un munt d’exemples de decisions dictatorials, i d’anteriors èpoques de monarquies absolutistes, que encara perviuen i que els  ajuntaments democràtics han decidit mantenir, si bé alguns minsos avanços aconfessionals s’hi han donat.

Cullera Laica, d’ençà la seua constitució, ha sol·licitat als equips de governs dels diferents ajuntaments mesures per al compliment de la aconfessionalitat constitucional a Cullera, tot i que la majoria de les citades mesures han estat desestimades o ignorades.

Sense voler realitzar una enumeració exhaustiva de les pràctiques  que han estat imposades per la dictadura i que la democràcia ha continuat, detallem les següents: La participació d’alcaldies i de regidories a actes de professió de fe, com misses i processons , amb constitucionals excepcions. La interpretació de l’himne d’Espanya a les processons. L’exempció de pagament de l’IBI de béns immobles propietat de l’església. El manteniment de simbologia religiosa als espais públics, d’ús comú. La continuació de la simbologia confessional en actes festius. La consideració d’actes confessionals com actes oficials.  L’atribució de patronatges religiosos a tota la ciutadania i l’ús d’un lèxic confessional i acientífic en comunicacions i publicacions oficials.

Encara més inconstitucional i de reminiscències dictatorials de l’època franquista  són algunes decisions preses a Cullera per equips de govern d’ajuntaments democràtics, com la denominació confessional de llocs públics i la instal·lació a la muntanya de símbols religiosos. Fets que superen el manament catòlic del matrimoni, i que podríem parafrasejar: “Allò que la dictadura no ha exigit que la democràcia ho impose”.

Cullera Laica

Setembre 2020

Cullera… “Lo que la dictadura ha impuesto que la democracia no lo toque”

Debe ser en cumplimiento del sacramento católico del matrimonio “Lo que Dios ha unido que el hombre no lo separe” que la democracia española en general, y en concreto en Cullera, también mantiene una ligazón matrimonial con la dictadura franquista. Una democracia que, a pesar del  aval constitucional de la aconfesionalidad del estado, no toma medidas  para anular las exigencias franquistas, durante  40 años de dictadura,  en el ámbito de la confesionalidad católica.

En Cullera, como en otras  ciudades del estado español, tenemos no pocos ejemplos de decisiones dictatoriales, y de anteriores épocas de monarquías absolutistas, que todavía están presentes y  que los  ayuntamientos democráticos han decidido mantener, aunque hay que reconocer que algunos pocos avances aconfesionales  se han producido.

Cullera Laica, desde  su constitución, ha solicitado a los equipos de gobierno de los diferentes ayuntamientos medidas para el cumplimiento de la aconfesionalidad constitucional en Cullera,  la mayoría de las cuales han estado desestimadas o ignoradas.

Sin pretender realizar una enumeración exhaustiva de las prácticas que han estado impuestas por la dictadura y que la democracia dócilmente ha continuado, detallamos  las siguientes: La participación de alcaldías y de concejalías en actos de profesión de fe, como misas y procesiones, con alguna constitucional excepción. La interpretación del himno de España en las procesiones. La exención de pago del IBI de los bienes inmuebles propiedad de la iglesia. El mantenimiento de simbología religiosa en los  espacios públicos, de uso común. La continuación de la simbología confesional en actos festivos. La consideración de actos confesionales como actos oficiales.  La atribución de patronazgos religiosos a toda la ciudadanía y la utilización de un léxico confesional y acientífico en comunicaciones y publicaciones oficiales.

Todavía más inconstitucional y de reminiscencias dictatoriales de la época franquista son algunas decisiones tomadas en Cullera por equipos de gobierno  de ayuntamientos democráticos, como la denominación confesional de lugares públicos y la instalación en la montaña de símbolos religiosos. Hechos que superan el sacramento católico del matrimonio, y que podríamos parafrasear: “Lo que la dictadura no ha establecido que la democracia lo imponga”.

Cullera Laica

Septiembre 2020