Membrecia

Com ser membre

Es pot ser membre de Cullera Laica de dues maneres: com a soci i com a col∙laborador.

Com a soci. Ser soci de Cullera Laica dóna dret a rebre totes les convocatòries i comunicacions de l’Associació, a participar en les activitats de l’Associació, a assitir i intervindre en les assemblees generals, a exercir el dret a vot, a tindre accés a tota la informació en poder de l’Associació i al seu estat de comptes, a formar part dels òrgans de govern i representació de l’Associació d’acord amb els Estatuts, i a impugnar els acords del òrgans de l’Associació que s’estimen contraris a la Llei o als Estatus. Així mateix, ser soci de Cullera Laica obliga a pagar la quota de soci.

Existixen dos tipus de quota de soci, la ordinària i la reduïda. La quota ordinària està establida en 25 euros a l’any, i és la quota per a les persones que tenen suficients ingressos per a pagar-la. La quota reduïda està establida en 10 euros a l’any, i és la quota per a persones que tenen pocs ingressos. Acollir-se a un tipus u altre de quota no requerix cap justificació formal. Les dues quotes comporten per igual la condició de soci, que és única.

Com a col∙laborador. Ser col∙laborador de Cullera Laica dóna dret a rebre totes les convocatòries i comunicacions de l’Associació, a participar en les activitats de l’Associació, i a assitir i intervindre en les assemblees. Així mateix, ser col∙laborador de Cullera Laica obliga a realitzar desinteresadament allò al què voluntàriament cadascú es comprometa.

Per a ser soci o col∙laborador de Cullera Laica cal dirigir a l’Associació la corresponent sol∙licitud. La sol∙licitud serà atesa i contestada en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del dia de la seua recepció. Si vols rebre més informació o col·laborar amb Cullera Laica de qualsevol altra forma, posa’t en contacte amb nosaltres.

Contacte:

Correu electrònic: correu@culleralaica.org

Telèfon: 644 759 381

Adreça: C/ Colón, núm. 4. Cullera (CP: 46400)