Símbol

El símbol representatiu de Cullera Laica és l’onzena lletra de l’alfabet grec, la lletra lambda, en majúscula, opcionalment en color morat. El símbol va eixir d’un concurs convocat per l’Associació en desembre de 2007 i resolt en abril de 2008.

D’acord amb les explicacions de l’autor de la proposta guanyadora, la lletra lambda era la inicial de la paraula laós (laos), que és l’antecedent etimològic de “laic”. Abans que la paraula fóra utilitzada per l’Església per a referir als seus fidels que no tenien cap tipus de càrrec ni d’autoritat religiosa, laos tenia un significat semblant al de “conjunt indiferenciat d’éssers humans”: multitud, poble, assemblea, etc. Així, la icona tracta de representar la significació essencial i original del laïcisme: la igualtat. Altres aspectes són: que la lletra lambda era la inscripció que els “hoplites” (soldats espartans) portaven en els seus escuts, que eren un arma defensiva (no ofensiva); el paregut pictòric de la lambda majúscula amb una barraca, simbolitzant així protecció: “sota el sostre de la laïcitat totes les consciències estan protegides”; o la independència de la lletra lambda respecte del nom de l’Associació, la qual cosa permet que puga utilitzar-se també, junt al seu nom, per qualsevol altre col·lectiu laïcista, i, en general, com a símbol de la laïcitat.

D’ençà, la lambda com a símbol del laïcisme, la laïcitat o d’allò laic, s’ha estés més enllà de Cullera Laica i Cullera. Poc després que Cullera Laica fera seu l’esmentat símbol, el va adoptar l’associació Europa Laica, amb el seu Observatori del laïcisme i la seua plataforma laicismo.org, encara que en la forma minúscula: λ

Més recentment l’hem vist utilitzat per algunes organtizacions laïcistes iberoamericanes.

Última actualització: 5 de setembre de 2021.

Símbolo

El símbolo representativo de Cullera Laica es la undécima letra del alfabeto griego, la letra lambda, en mayúscula, opcionalmente en color morado. El símbolo salió de un concurso convocado por la Asociación en diciembre de 2007 y resuelto en abril de 2008.

De acuerdo con las explicaciones del autor de la propuesta ganadora, la letra lambda era la inicial de la palabra laós (laos), que es el antecedente etimológico de “laico”. Antes de que la palabra fuera utilizada por la Iglesia para referirse a sus fieles que no tenían ningún tipo de cargo ni de autoridad religiosa, laos tenía un significado similar al de “conjunto indiferenciado de seres humanos”: multitud, pueblo, asamblea , etc. Así, el icono trata de representar la significación esencial y original del laicismo: la igualdad. Otros aspectos son: que la letra lambda era la inscripción que los “hoplitas” (soldados espartanos) llevaban en sus escudos, que eran un arma defensiva (no ofensiva); el parecido pictórico de la lambda mayúscula con una barraca, simbolizando así protección: “bajo el techo de la laicidad todas las conciencias están protegidas”; o la independencia de la letra lambda respecto del nombre de la Asociación, lo que permite que pueda utilizarse también, junto a su nombre, por cualquier otro colectivo laicista, y, en general, como símbolo de la laicidad .

Desde entonces, la lambda como símbolo del laicismo, la laicidad o de lo laico, se ha extendido más allá de Cullera Laica y Cullera. Poco después de que Cullera Laica hiciera suyo dicho símbolo, lo adoptó la asociación Europa Laica, con su Observatorio del laicismo y su plataforma laicismo.org, aunque en la forma minúscula: λ

Más recientemente lo hemos visto utilizado por algunas organizacions laicistas iberoamericanas.

Última actualización: 5 de septiembre de 2021.