Símbol

En desembre de 2007, l’associació Cullera Laica va convocar un concurs per al disseny del seu distintiu. En un acte públic celebrat el 3 d’abril de 2008 en el local del “Casal Jaume I” de Cullera, en el què es van exposar totes les propostes presentades al concurs, es va donar a conéixer la resolució del jurat nomenat per l’Associació. El jurat va valorar l’estètica, l’enginy, el simbolisme, l’originalitat, i la reproductibilitat, i va resoldre declarar “logotip guanyador del concurs” el que encapçala la present pàgina, l’autor del qual va preferir no ser citat en els mitjans de comunicació.
Tal com figurava en les seues explicacions, el disintiu consisteix en la lletra lambda (onzena de l’alfabet grec) en majúscula i en color morat (opcional), junt al nom de l’associació, que pot anar en qualsevol lloc. La lletra lambda era la inicial de la paraula laós (laos), que és l’antecedent etimològic de “laic”. Abans que la paraula fóra utilitzada per l’Església per a referir als seus fidels que no tenien cap tipus de càrrec ni d’autoritat religiosa, “laos” tenia un significat semblant al de “conjunt indiferenciat d’éssers humans”: multitud, poble, assemblea, etc. Així, el logotip tracta de representar la significació essencial i original del laïcisme: la igualtat.
Altres aspectes són: que la lletra lambda era la inscripció que els “hoplites” (soldats espartans) portaven en els seus escuts, que eren un arma defensiva (no ofensiva); el paregut pictòric de la lambda majúscula amb una barraca, simbolitzant així protecció: “sota el sostre de la laïcitat totes les consciències estan protegides”; o la independència de la lletra lambda respecte del nom de l’Associació, la qual cosa permet que puga utilitzar-se també, junt al seu nom, per qualsevol altre col·lectiu laïcista, i, en general, com a símbol de la laïcitat.

……………………………………………………………………………………………………………….

En diciembre de 2007, la asociación Cullera Laica convocó un concurso para el diseño de su distintivo. En un acto público celebrado el 3 de abril de 2008 en el local del «Casal Jaume I» de Cullera, en el que se expusieron todas las propuestas presentadas al concurso, se dio a conocer la resolución del jurado nombrado por la Asociación. El jurado valoró la estética, el ingenio, el simbolismo, la originalidad, y la reproductibilidad, y resolvió declarar “logotipo ganador del concurso” el que encabeza la presente página, el autor del cual prefirió no ser citado en los medios de comunicación.
Tal como figuraba en sus explicaciones, el distintivo consiste en la letra lambda (undécima del alfabeto griego) en mayúscula y en color violeta (opcional), junto al nombre de la asociación, que puede ir en cualquier lugar. La letra lambda era la inicial de la palabra laós (laos), que es el antecedente etimológico de “laico”. Antes de que la palabra fuera utilizada por la Iglesia para referir a sus fieles que no tenían ningún tipo de cargo ni de autoridad religiosa, “laos” tenía un significado cercano al de “conjunto indiferenciado de seres humanos”: multitud, pueblo, asamblea, etc. Así, el logotipo trata de representar la significación esencial y original del laicismo: igualdad.
Otros aspectos son: que la letra lambda era la inscripción que los “hoplitas” (soldados espartanos) llevaban en sus escudos, que era un arma defensiva (no ofensiva); el parecido pictórico de la lambda mayúscula con una barraca, simbolizando así protección: “bajo el techo de la laicidad todas las conciencias están protegidas”; o la independencia de la letra lambda respeto del nombre de la Asociación, lo cual permite que pueda utilizarse también, junto a su nombre, por cualquier otro colectivo laicista, y, en general, como símbolo de la laicidad.