Cullera Laica sol‧licita que l’antic cementeri civil de Cullera es denomine Antic cementeri civil

Actualment es denomina “Departamento Virgen del Castillo”

L’associació Cullera Laica ha sol‧licitat a l’Ajuntament de Cullera que l’espai actual del cementeri municipal de Cullera que constituïa l’antic cementeri civil, actualment enclavat dins del “Departamento Virgen del Castillo”, passe a denominar-se “Antic cementeri civil”.

En la petició es recorda la història del cementeri civil de Cullera, que es remunta a l’any 1900, quan mor l’advocat, propietari i polític cullerenc Agustí Costa Font. Lliurepensador declarat, l’Església catòlica va prohibir el seu soterrament al cementeri de “Cullera”, de manera que el seu germà va haver de comprar un terreny a la partida de El Cabeçol, junt al cementeri d’aleshores, a fi de donar-li sepultura digna. El terreny va ser oferit gratuïtament a l’Ajuntament per a la construcció d’un cementeri civil, és a dir: un lloc on pogueren ser dignament soterrades les persones rebutjades per l’Església Catòlica, des de lliurepensadors, maçons i fidels d’altres religions, fins xiquets de bolquers fills de pares catòlics que havien

[read more=”Mes…” less=”…”]mort abans de ser batejats. L’Ajuntament, que per Llei estava obligat a disposar d’un lloc cercat per a casos com els citats i no en tenia, va acceptar la donació i va construir el cementeri civil.Amb el pas dels anys i la vinguda de distints règims polítics, el cementeri civil va anar patint tota una sèrie de canvis (unificació, separació, dilució…), fins acabar denominant-se el lloc que ocupava “Departamento Virgen del Castillo”, denominació que encara perdura.

Cullera Laica entén que eixa denominació constitueix, en primer lloc, un vel a la història del nostre poble; i en segon lloc, una absoluta falta de respecte cap a la memòria de les persones que hi van ser soterrades.Amb eixa sensibilitat, que any rere any es constata que també comparteixen les persones que vénen a fer la ruta laica, la Junta directiva de l’associació Cullera Laica, en la sessió  celebrada el passat 17 de juny, va acordar sol∙licitar a l’Ajuntament que l’espai del cementeri municipal que constituïa l’antic cementeri civil de Cullera passe a denominar-se “Antic cementeri civil”, petició que es va formalitzar el 6 de juliol subsegüent.

Cullera, 12 de juliol de 2017

 

Cullera Laica solicita que el antiguo cementerio civil de Cullera se denomine Antic cementeri civil

Actualmente se denomina “Departamento Virgen del Castillo”

La asociación Cullera Laica ha solicitado al Ayuntamiento de Cullera que el espacio actual del cementerio municipal de Cullera que constituía el antiguo cementerio civil, actualmente enclavado dentro del “Departamento Virgen del Castillo”, pase a denominarse “Antic cementeri civil” (“Antiguo cementerio civil”).

En la petición se recuerda la historia del cementerio civil de Cullera, que se remonta al año 1900, cuando muere el abogado, propietario y político cullerense Agustín Costa Font. Librepensador declarado, la Iglesia católica prohibió su entierro en el cementerio de “Cullera”, por lo que su hermano tuvo que comprar un terreno en la partida de El Cabeçol, junto al cementerio de entonces, a fin de darle sepultura digna. El terreno fue ofrecido gratuitamente al Ayuntamiento para la construcción de un cementerio civil, es decir: un lugar donde pudieran ser dignamente enterradas las personas rechazadas por la Iglesia Católica, desde librepensadores, masones y fieles de otras religiones, hasta recién nacidos hijos de padres católicos que habían muerto antes de ser bautizados. El Ayuntamiento, que por Ley estaba obligado a disponer de un lugar cercado para casos como los citados y no tenía, aceptó la donación y construyó el cementerio civil. Con el paso de los años y la venida de distintos regímenes políticos, el cementerio civil fue sufriendo toda una serie de cambios (unificación, separación, dilución…), hasta acabar denominándose el lugar que ocupaba “Departamento Virgen del Castillo”, denominación que aún perdura.

Cullera Laica entiende que esa denominación constituye, en primer lugar, un velo a la historia de nuestro pueblo; y en segundo lugar, una absoluta falta de respeto hacia la memoria de las personas que fueron allí enterradas.

Con esa sensibilidad, que año tras año se constata que también comparten las personas que vienen a hacer la ruta laica, la Junta directiva de la asociación Cullera Laica, en la sesión celebrada el pasado 17 de junio, acordó solicitar al Ayuntamiento que el espacio del cementerio que constituía el antiguo cementerio civil de Cullera pase a denominarse “Antic cementeri civil” (“Antiguo cementerio civil”), petición que se formalizó el 6 de julio subsiguiente.

Cullera, 12 de julio de 2017

[/read]