Cullera Laica sol·licita al Govern d’Espanya que l’acolliment civil siga un dret de la ciutadania en tot l’Estat espanyol.

El passat 21 de setembre de 2009, l’Associació Cullera Laica va sol·licitar a instàncies governamentals que la celebració dels actes d’acolliment civil siga un dret de la ciutadania en tot l’Estat espanyol. Concretament, l’Associació va adreçar la seua petició als Ministeris d’Igualtat, de Justícia, i de Presidència del Govern d’Espanya. En la sol.licitud, l’Associació explica en qué consisteixen els actes d’acolliment civil, destacant els valors cívics i de ciutadania que encarnen. Així mateix, l’escrit dóna compte de la proliferació que aquests actes estan tenint en els darrers mesos (El Borge, Madrid, Aldaïa, L’Alcora, Sabiñánigo…) i observa que, per inconcebible que siga, un Ajuntament pot denegar a una família la seua celebració, tal com ha ocorregut a Cullera. Així doncs, entenent que casos com el de Cullera no deurien ocorrer en cap municipi, l’Associació sol·licita als esmentats ministeris que s’implementen les disposicions legals pertinents per a que la celebració dels acolliments civils siga un dret de la ciutadania en tot l’Estat espanyol.

Cullera Laica, 2 d’octubre de 2009.

……………….

Cullera Laica solicita al Gobierno de España que la acogida civil sea un derecho de la ciudadanía en todo el Estado español.

El pasado 21 de septiembre de 2009, la Asociación Cullera Laica solicitó a instancias gubernamentales que la celebración de los actos de acogida civil sea un derecho de la ciudadanía en todo el Estado español. Concretamente, la Asociación dirigió su petición a los Ministerios de Igualdad, de Justicia, y de Presidencia del Gobierno de España. En la solicitud, la Asociación explica en qué consisten los actos de acogida civil, destacando los valores cívicos y de ciudadanía que encarnan. Asimismo, el escrito da cuenta de la proliferación que estos actas están teniendo en los últimos meses (El Borge, Madrid, Aldaïa, L’Alcora, Sabiñánigo…) y observa que, por inconcebible que sea, un Ayuntamiento puede denegar a una familia su celebración, tal como ha ocurrido en Cullera. Así pues, entendiendo que casos como el de Cullera no deberían ocurrir en ningún municipio, la Asociación solicita a los mencionados ministerios que se implementen las disposiciones legales pertinentes para que la celebración de las acogidas civiles sea un derecho de la ciudadanía en todo el Estado español.

Cullera Laica, 2 de octubre de 2009.