This Day in History: 16-02-0001

L’Ajuntament de Cullera adquireix per 1000 ptes., la Biblioteca del dissolt Centre Republicà de Cullera