This Day in History: 12-10-0001

Cristòfol Colón arriba a Amèrica (1492). El fet que es tractara d’un continent immens, habitat per persones que no sabien res de la Bíblia, s’ha argüit com un factor de qüestionament de les creences establertes. (Vid. Albert Bayet, Histoire de la Libre-Pensée. Paris, Presses Universitaires de France, 1970, p. 61)