This Day in History: 11-10-0001

Apple Records llança la cançó Imagine, de John Lennon & Yoko Ono (1971). Imagine there’s no heaven /             Imagina que no hi ha paradís / It’s easy if you try /                            És fàcil si ho intentes / No hell below us /                               Cap infern sota nostre / Above us only sky /                             Adalt nostre, sols cel / (…)                                                         (…)