This Day in History: 10-03-0001

El Papa Pius VI promulga l’encíclica Quod aliquantum, en la qual condemna la Declaració dels drets de l’home i del ciutadà (1791). Es crea la Institución Libre de Enseñanza (1876). Data de signatura de les bases de la institució: José María Marco, Francisco Giner de los Ríos (Ediciones Península, Barcelona, 2002, p. 221).