This Day in History: 0000-03-10

10 de març:

El Papa Pius VI promulga l’encíclica Quod aliquantum, en la qual condemna la Declaració dels drets de l’home i del ciutadà (1791).

Es crea la Institución Libre de Enseñanza (1876).

Data de signatura de les bases de la institució: José María Marco, Francisco Giner de los Ríos (Ediciones Península, Barcelona, 2002, p. 221).