This Day in History: 08-05-0001

El rei Recared I abjura de l’arrianisme i declara la seua conversió al catolicisme en el III Concili de Toledo, segellant-se la unitat religiosa del regne hispanovisigot (589).