This Day in History: 0000-05-08

8 de maig:

El rei Recared I abjura de l’arrianisme i declara la seua conversió al catolicisme en el III Concili de Toledo, segellant-se la unitat religiosa del regne hispanovisigot (589).